Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ23 Mayıs 2023

Dünya Bankası Türkiye’de Su Döngüselliğini ve Verimliliğini İyileştirmeye Yönelik 434 milyon Dolarlık Finansmanı Onayladı

WASHINGTON, 23 Mayıs 2023 – Dünya Bankası bugün Türkiye Su Döngüselliği ve Verimliliği İyileştirme Projesi için toplam 434,7 milyon ABD$ tutarındaki bir finansmanı onayladı. Bu yenilikçi proje iklim değişikliği kaynaklı su kıtlığı zorluklarının ortadan kaldırılmasına ve su stresi yaşanan bölgelerde atıksu kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Proje, ülkenin seçili bölgelerinde atıksu ve yeniden kullanım hizmetlerini iyileştirecek; sulama hizmetlerini ve verimliliğini arttıracak ve su döngüselliğinin yönetilmesine yönelik kurumsal kapasiteyi ve koordinasyonu güçlendirecektir.

Proje sayesinde 1 milyondan fazla insan iyileştirilmiş atıksu toplama ve arıtma hizmetlerine erişim imkanına sahip olacak, çevre kirliliği azaltılabilecek, neredeyse 5.000 çiftçi sulama hizmetlerine daha iyi bir şekilde erişebilecek ve böylelikle üretkenliklerini, gelirlerini ve geçim kaynaklarını arttırabilecektir.  

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez projenin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti “Su yaşam için temel bir gerekliliktir ve tarım, enerji, sağlık ve turizm gibi ekonomik sektörlerde sürdürülebilir kalkınma için kritik önem taşır. Bu proje ile, Dünya Bankası iklim değişikliği zorluklarının giderek daha fazla hissedilmeye başladığı bir dönemde Türkiye’yi daha dirençli, yeşil ve kapsayıcı bir büyüme yolunda ilerlemesi için desteklemekten memnuniyet duymaktadır.”   

Türkiye su stresi yaşanan bir ülkedir ve iklim değişikliği ile artan şehirleşme ve ekonomik faaliyetler, su güvenliği bakımından zaten yüksek olan riskleri daha da arttırmaktadır. Ülkenin 25 nehir havzasının üçte ikisinden fazlası su kıtlığı ile karşı karşıyadır.

Su kalitesi, arıtılmamış endüstriyel ve evsel atıksuların deşarjından kaynaklı yaygın kirlilik ve gübre ve zirai ilaçlardan kaynaklı kirlilik sebebiyle bir başka önemli endişe kaynağı teşkil etmektedir. Türkiye’nin göllerinin üçte birinin ve nehirlerinin yarısı kadarının şu anda özellikle belediye atıksularından ve tarımsal yüzey akışlarından kaynaklı kirlilik ile ilişkili fosfor ve azot olmak üzere “yüksek derecede” besin maddesi kirliliğine maruz olduğu düşünülmektedir.  

Hükümetin son on yıllık dönemde sektör performansını iyileştirmeye yönelik çabalarına rağmen, Türkiye’nin sulama sektöründe birçok bölgede giderek kıtlaşan su kaynaklarının sürdürülebilir olmayan bir şekilde kullanılmasına ve önemli miktarlarda kayıplara katkıda bulunan açık kanal ve taşkın sistemlerine dayalı eskimiş altyapı ve yaygın verimsiz sulama sistemleri ön plana çıkmaktadır. Proje, Türkiye’nin su kıtlığı ve kirliliği ile ilişkili artan riskleri azaltacak ve sulama için su hizmetleri sunumunu sürdürülebilir hale getirecek uygun iklim değişikliği azaltma ve uyum önlemleri yoluyla iklim değişikliğine karşı direnci sağlama çabalarını destekleyecektir.

Projenin Görev Ekibi Liderlerinden Sanyu Lutalo projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları vurguladı: “Uzun vadede, proje halk sağlığının iyileştirilmesine, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının ve entegre yönetiminin geliştirilmesine, iklim direncinin güçlendirilmesine ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunacaktır.

 

BASIN BÜLTENİ NO: 2023/ECA/120

İletişim

Ankara:
Tunya Celasin
+90-312-4598343
Washington:
Indira Chand
+1 (703) 376-7491

Bloglar

    loader image

YENİLİKLER

    loader image