Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ29 Haziran 2022

Dünya Bankası Türkiye’nin Deprem, Sel ve Orman Yangını Acil Durum Yeniden İnşa Projesi için 449 Milyon Dolar Finansman Sağladı

WASHINGTON, 29 Haziran 2022 – Dünya Bankası bugün afetten etkilenen belediyelerde afet sonrası yeşil ve dayanıklı yeniden inşa çabalarını desteklemek, afetlere karşı dayanıklılığı ve afet müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla Türkiye’ye sağlanacak $449.2 milyon (€420 milyon) tutarındaki bir krediyi onayladı.

Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangını Acil Durum Yeniden İnşa Projesi (TEFWER) 2020 ve 2021 yıllarında deprem, sel ve orman yangını gibi afetlerden etkilenen belediyelerin hasar gören belediyeye ait altyapı tesislerinin acil onarım, yapısal güçlendirme ve yeniden inşa çalışmaları ile afetlere karşı hazırlık kapasitesini ve iklim uyumunu arttırmaya yönelik önlemleri uygulamaya koyma çabalarını destekleyecektir. Proje ayrıca, hükümetin kullanılmayan proje fonlarını Proje ömrü sırasında afetlerden ve diğer krizlerden etkilenebilecek diğer belediyeleri desteklemek için hızlı bir şekilde yeniden tahsis etmesine olanak sağlayacak bir mekanizma (Şarta Bağlı Acil Müdahale Bileşeni) içermektedir.

Proje son zamanlardaki orman yangınları, sel ve depremlerden kaynaklanan acil ve en kritik yeniden yapılanma ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra, sıklığı ve şiddeti giderek artan afet ve iklim risklerine karşı dayanıklılık oluşturmak için gerekli acil önlemleri proaktif bir şekilde desteklemeyi amaçlamaktadır.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame proje ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Dünya Bankası, insanların, toplumun ve ekonominin karşı karşıya olduğu jeofiziksel ve iklim değişikliği kaynaklı riskler karşısında Türkiye’nin alacağı önlemleri desteklemeye kararlıdır.”

Projeden, yeniden tesis edilen faaliyet kapasitesi ve dayanıklılık yoluyla belediye altyapısına erişim sağlayacak 8 milyondan fazla kişi doğrudan faydalanacaktır. İyileştirilen belediye afet ve acil durum müdahale kapasitesinden 17 milyondan fazla insan yararlanacaktır. Bu Proje aynı zamanda belediyelere mekansal ve yatırım planlarına yeşil, kapsayıcı ve dayanıklı önlemler entegre etme konusunda sağlanacak destek yoluyla afet ve iklim dayanıklılığı için kurumsal güçlendirmeye katkıda bulunacaktır.

Bu Proje aynı zamanda Türkiye'de yeşil ve dayanıklı inşaat, afetten etkilenen altyapının eski haline getirilmesi ve güçlendirilmesi veya yeniden inşa edilmesi, yerel düzeyde afet ve iklim dayanıklılığının iyileştirilmesi ve afet ve iklime dayanıklı kalkınmanın yaygınlaştırılması için kurumsal ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi hedeflerini de ele almaktadır.

Proje liderliğini Joanna Mclean Masic ve Ahmet Kindap ile paylaşmakta olan Alanna Leigh Simpson yaptığı açıklamada şunları vurguladı. “Şehirlerdeki altyapının ve nüfusun sel, fırtına, heyelan, aşırı sıcak ve soğuk hava dalgaları ve su kıtlığı gibi iklimle ilişkili risklerle karşı karşıya olduğu bir ortamda, bu işbirliğinin Türkiye’nin büyüyen şehirlerinin daha dayanıklı hale getirilmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz.”

Projenin ana bileşenleri şunlardır:

Belediye Altyapısının Yeşil ve Dayanıklı Rehabilitasyonu, Yeniden İnşası ve Yapımı ile Belediye Dayanıklılığını Güçlendirmeye Yönelik Eylemler: Bu bileşen, hasar gören belediye altyapı tesislerinin yeşil ve dayanıklı bir şekilde yeniden tesisini ve yeniden inşasını desteklemeye yönelik talebe dayalı belediye yatırımlarını ve belediyelerin orman yangını, sel, deprem ve diğer afetlere karşı müdahale kapasitesini ve dayanıklılığını artırmayı amaçlayan eylemleri finanse edecektir.

Yeşil, Dayanıklı ve Kapsayıcı Şehirleri Desteklemeye Yönelik Teknik Yardım: Bu Bileşen, afet ve iklim risklerini entegre eden yatırım projelerini tasarlamak, denetlemek ve uygulamak, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik seçenekleri araştırmak, hava kalitesini iyileştirmek ve afet müdahalesi, kurtarma ve yeniden inşa süreçlerinde halkı desteklemek için yeterli kurumsal ve teknik kapasitenin mevcut olmasını sağlayarak İLBANK ve belediyelerin yeşil ve kapsayıcı bir gelecek oluşturma çabalarını destekleyecektir.

Şarta Bağlı Acil Durum Müdahale Bileşeni: Etkinleştirilmesi durumunda bu bileşen Proje ömrü sırasında afetlerden ve acil durumlardan etkilenen alanlarda gerçekleştirilmesi gerekecek acil durum iyileştirme ve yeniden inşa çabalarını destekleyecektir.

Proje, Türkiye’nin büyüme, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik boyutları üzerinde odaklanarak daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma için desteklenmesi genel hedefinin belirlendiği 2018-23 Mali yıl dönemini kapsayan Dünya Bankası Türkiye Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) ile uyumludur. Proje, kamu binaları ve altyapı sektöründe iklim etkileri azaltma ve uyum çabalarını destekleyerek 2021-2025 dönemine ilişkin Dünya Bankası iklim hedeflerine de katkıda bulunmaktadır.

BASIN BÜLTENİ NO: 2022/ECA/120

İletişim

Ankara
Tunya Celasin
+90-312-4598343
Washington
Indira Chand
+1 (703) 376-7491

Bloglar

    loader image

YENİLİKLER

    loader image