Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ 29 Ağustos 2017

Yeni Dünya Bankası Desteği Türkiye’de Sürdürülebilir Büyümeye Giden Yolda Tasarrufları, Kapsamayı ve Reformu Ön Plana Çıkarıyor

WASHINGTON, 29 Ağustos 2017 —  Dünya Bankası tarafından sağlanan yeni bir kredi, yurt içi tasarrufların arttırılması, kırılgan gruplar arasında ekonomiye katılımın arttırılması  ve politika reformu yoluyla yapısal darboğazların ortadan kaldırılması üzerinde odaklanarak Türkiye’de sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanmasına yardımcı oluyor.

350,9 milyon Avro (400 milyon $) tutarındaki Kapsama ve Büyüme temalı Kalkınma Politikası Finansmanı (RIG-DPF) programı, üç eksen etrafında yapılandırılan dokuz öncelikli eylemi desteklemektedir ve Türkiye’nin Onuncu Kalkınma Planında açıklanan kalkınma programı ile birlikte yeni onaylanan Dünya Bankası Grubu Ülke Ortaklık Çerçevesini (CPF, 2018-2021) esas almaktadır.

Spesifik olarak, program kapsamında desteklenen politikalar, stratejiler ve reform eylemleri üç stratejik sonuç üzerinde odaklanmaktadır:

A Ekseni: dış dengesizlikleri ortadan kaldırmak ve mali riskleri azaltmak amacıyla yurt içi tasarrufları arttırmayı amaçlamaktadır. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunda yapılan değişiklikler ile otomatik katılım uygulamasının getirilmesi özel tasarrufları arttıracaktır ve sonuçta dış finansmana olan bağımlılığı azaltacaktır. Bu eksen aynı zamanda genel bütçe kapsamındaki tüm kuruluşların denetim raporlarına mali tabloların dahil edilmesi ve böylelikle mali hesapların şeffaflığının arttırılması ve mali risklerin azaltılması yoluyla mali disiplini arttırmayı amaçlamaktadır..

B Ekseni: esnek istihdamı destekleyerek, çocuk bakım hizmetlerine erişimi arttırarak ve “geçici koruma sağlanan yabancılara” çalışma izinleri sağlayarak, kadınların, gençlerin, uzun süreli işsizlerin ve geçici koruma sağlanan Suriyelilerin işgücü piyasasına katılımlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

C Ekseni: sürdürülebilir büyümenin önündeki yapısal darboğazları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için, sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik uygun bir yasal çerçeve uygulamaya konulacak, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için krediye erişimi kolaylaştırarak sermaye dağılımı iyileştirilecek, demiryolu sektörünün serbestleştirilmesi yoluyla şebeke sektörlerinde kısıtlamalar kaldırılacak ve toplam enerji arzı içerisindeki paylarının arttırılabilmesi amacıyla yenilenebilir enerji bölgeleri desteklenecektir.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt konu ile ilgili olarak şunları söyledi: Türkiye’nin daha yüksek gelir seviyelerine ulaşabilmesi için, kapsayıcı büyüme konusundaki etkileyici performansını sürdürmesi önemlidir.

Bu Kalkınma Politikası Finansmanı yoluyla, Dünya Bankası, Türkiye’nin gelirleri arttırmak, istihdam yaratmak ve modern bir ekonominin tüm vatandaşlarına refahı sağlamak için ihtiyaç duyduğu altyapıyı inşa etmek için özel sektör ile birlikte çalışma bakımından süregelen başarısına katkıda bulunacak yapısal reformları desteklemektedir.”


BASIN BÜLTENİ NO: 2018/ECA/09

İletişim

Ankara
Tunya Celasin
+90-312-4598343
tcelasin@worldbank.org
Washington
John Mackedon
+1 (202) 458-1358
jmackedon@worldbank.org
Api
Api