Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

บทสรุป

แผนการประชุมหารือเพื่อการพัฒนาสำหรับประเทศไทยImage

วัตถุประสงค์

การประชุมหารือเพื่อการพัฒนาสำหรับรายงานการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ (Systematic Country Diagnostic - SCD) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบ่งชี้ความท้าทายและจัดลำดับความสำคัญด้านการพัฒนาของประเทศไทย เพื่อลดความยากจนและกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง

ผู้มีส่วนร่วมหลัก

การประชุมหารือเพื่อการพัฒนาจะจัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ได้แก่

  • หน่วยงานภาครัฐ: กระทรวงต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และ เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคทั้ง 4 ของประเทศ
  • หน่วยงานการพัฒนา: หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ และ กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคีด้านการพัฒนา
  • หน่วยงานภาคประชาสังคม: องค์กรและสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร, กลุ่มแรงงาน, สถาบันวิจัยเชิงนโยบาย, กลุ่มนักวิชาการและนักวิจัย
  • หน่วยงานภาคเอกชน: ตัวแทนจากภาคธุรกิจ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ระดับจังหวัด), หอการค้าไทย (ระดับจังหวัด) และ กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

สถานที่ และ ผู้เข้าร่วม

การประชุมหารือเพื่อการพัฒนาจะมีขึ้นใน 4 จังหวัดที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร

  • กรุงเทพมหานคร
  • อุดรธานี: ขอนแก่น หนองคาย ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุดรธานี
  • สงขลา: พัทลุง สงขลส สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
  • เชียงใหม่: เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำปาง พะเยา ลำพูน

รูปแบบของการประชุม

การประชุมหารือเพื่อการพัฒนาจะมีด้วยกันสองส่วน ได้แก่ การประชุมแบบปกติ และ ช่องทางออนไลน์/โซเชียลมีเดีย เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายภาคส่วน

การประชุมแบบปกติ (face-to-face) จะมีองค์ประชุมที่หลากหลาย รวมถึงการนำเสนอและการอภิปรายแบบกลุ่มย่อย โดยจะมีบริการแปลอังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษตลอดการประชุม

การประชุมบนช่องทางออนไลน์ จะเป็นการรวบรวมมุมมองความเห็นจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียชาวไทยหลายล้านคน ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของแบบสำรวจออนไลน์ในช่วงการประชุมหารือที่จัดขึ้น โดยบุคคลทั่วไปสามารถส่งแบบสำรวจได้ที่อีเมล์  thailand@worldbank.org   หรือ กรอกแบบสำรวจออนไลน์บนเว็บไซต์ ทั้งนี้จะมีการประชาสัมพันธ์บน World Bank Thailand Facebook ของธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทยอีกด้วย

ภาษา

ในการประชุมหารือกับหน่วยงานการพัฒนา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร จะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด

ส่วนการประชุมหารืออื่นๆ จะใช้ภาษาไทย โดยจะมีบริการแปลอังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษตลอดการประชุม

การเชิญ และ เอกสารต่างๆ 

จดหมายเชิญ และ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมต่างๆ จะเป็นภาษาไทย ยกเว้น การประชุมในกรุงเทพฯ 2 ครั้ง 

ความเห็นจากผู้มีส่วนร่วม

ผู้เข้าร่วมจะได้รับเอกสารสรุปการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถหาอ่านได้บนเว็บไซต์ของ ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย ซึ่งเอกสารสรุปการประชุมนี้จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ (SCD) อยู่ในภาคผนวก