Skip to Main Navigation
วิดีโอวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คุ้มครองผู้ยากไร้ในประเทศไทยช่วงโควิด-19

ผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจากโควิด-19 ได้ส่งผลต่อการจ้างงาน รายได้ และความยากจน แต่มาตรการรับมืออย่างทันท่วงทีของรัฐบาลช่วยบรรเทาผลกระทบลง การให้ความช่วยเหลือคนยากจนและกลุ่มเปราะบาง รวมถึงแรงงานนอกระบบ ยังจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปเนื่องจากโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย