Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

วิดีโอ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประเทศไทยท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในสามเดือนที่ผ่านมา แต่ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจนั้นรุนแรง ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวในระดับเดียวกับก่อนโควิดได้นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี เศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างแข้มแข็งได้ต้องอาศัยการตอบสนองทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนครัวเรือนและผู้ประกอบการที่เปราะบางอย่างมีประสิทธิภาพ