Skip to Main Navigation
วิดีโอวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เรื่องราวการพัฒนาของประเทศไทย: กลับสู่เส้นทางการเติบโต

ประเทศไทยได้พัฒนาไปอย่างมากตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อสำรวจเรื่องราวการพัฒนาประเทศของไทยที่ผ่านมา และทำอย่างไรประเทศไทยจึงจะสามารถลดอัตราความเหลื่อมล้ำ ทำให้คนจนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ คุณอยากเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นแบบไหน?