Skip to Main Navigation
วิดีโอวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

#ยุติความยากจน ในประเทศไทย #เป็นไปได้

ในระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการลดอัตราความยากจน ซึ่งขณะนี้ประชากรยากจนเหลือเพียงร้อยละ 11 เนื่องในโอกาสวันยุติความยากจนสากลปีนี้ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับชมวิดีโอที่พนักงานธนาคารโลกประเทศไทยพูดถึงความท้าทายที่คนไทยต้องเผชิญและทางออกสำหรับการยุติความยากจนขั้นรุนแรงในประเทศ