Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


#ยุติความยากจน ในประเทศไทย #เป็นไปได้

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ในระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการลดอัตราความยากจน ซึ่งขณะนี้ประชากรยากจนเหลือเพียงร้อยละ 11 เนื่องในโอกาสวันยุติความยากจนสากลปีนี้ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับชมวิดีโอที่พนักงานธนาคารโลกประเทศไทยพูดถึงความท้าทายที่คนไทยต้องเผชิญและทางออกสำหรับการยุติความยากจนขั้นรุนแรงในประเทศ