Skip to Main Navigation
วิดีโอวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชี้ประเด็นปัญหาและความท้าทายของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย

แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการขยายการเข้าถึงการศึกษาในระดับหนึ่ง แต่จากการศึกษาล่าสุดพบว่าประเทศไทยยังคงมีประเด็นที่ต้องพัฒนาอีกมากเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนให้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างนักเรียนที่ด้อยโอกาสและมีผลการเรียนไม่ดีในโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทกับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเขตเมืองก็ขยายกว้างขึ้น มาติดตามเรื่องราวของ 2 โรงเรียนในภาคเหนือที่จะชี้ให้เห็นถึงต้นตอปัญหาและมาตรการที่เป็นไปได้เพื่อตอบรับความจำเป็นในการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทย