Skip to Main Navigation
วิดีโอวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

ผู้ชายและเยาวชนชายผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในภาคใต้ของประเทศไทย

ตั้งแต่ปี 2547 ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยไปแล้วมากกว่า 6000 คน และบาดเจ็บกว่า 11000 คน บ่อยครั้งที่ไม่มีใครหันมาเหลียวแลชะตากรรมของผู้ชายและเยาวชนชายที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง มารับฟังเรื่องราวของพวกเขาและชื่นชมความเข้มแข็งอดทนที่พวกเขามีต่อความยากลำบากเหล่านี้