Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


อนาคตที่สดใสสำหรับเด็กนักเรียนในประเทศไทยทุกคน

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

มาทำความรู้จักกับ มาลี และ โอปอล์ นักเรียนชั้นมัธยมอายุ 15 ปี จากประเทศไทย ทั้งสองมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน แต่อาจจะมีอนาคตที่แตกต่างกัน เนื่องจากอาศัยอยู่ต่างพื้นที่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศไทยนั้น จะช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถเติบโตในแบบที่พวกเขาอยากเป็นได้ ไม่ว่าจะมาจากที่ใดก็ตาม