Skip to Main Navigation
Slideshowวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

ชุมชนคนจนในเมืองมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นหลังประสบมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย

เมื่อปีพ.ศ. 2554 ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชนบทห่างไกลในจังหวัดนครสวรรค์ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของไทย สี่ปีต่อมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (CODI) จัดทำโครงการฟื้นฟูบูรณะชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก โครงการนี้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กและช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ประสบอุทกภัยที่ยังคงประสบความลำบากในการซ่อมแซมบ้านเรือน นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิกชุมชนโดยการจ้างชาวบ้านในชุมชนเพื่อทำการก่อสร้างด้วยตัวเอง