Skip to Main Navigation
วิดีโอวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ระหว่างเรา

สถานการณ์เอชไอวีในประเทศไทยมีความรุนแรง โดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายในกรุงเทพฯ ที่ 1 ใน 3 ของกลุ่มมีความเสี่ยงในการติดเอชไอวีสูง การไปตรวจเชื้อและรักษาเอชไอวีที่มีอยู่จำนวนน้อย ทำให้กลุ่มชายรักชายมีการติดเชื้อสูงขึ้น โดยในระหว่างปี 2543 ถึง 2555 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 21- 28 วีดิโอเรื่องนี้สร้างจากประสบการณ์จริงของคู่ชายรักชายที่มีเชื้อเอชไอวี ซึ่งต้องการชี้ให้เห็นว่า การรู้สถานะตัวเอง และการไปตรวจเชื้อมีความสำคัญอย่างไร