""

ความยากจนในหมู่ผู้สูงอายุ: ปัญหาท้าทายของประเทศไทย

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สัดส่วนของผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นสูงมากในอีก 50 ปีข้างหน้า จากร้อยละ 15 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 35 ในปี 2603 ในการรับมือกับปัญหานี้ ปัจจุบันมีโครงการบำนาญอยู่หลายโครงการแยกขาดจากกัน ครอบคลุมส่วนต่างๆ ของประชากรกลุ่มนี้ อย่างไรก็ดี ยังมีสิ่งที่ทำได้อีกมากเพื่อให้การคุ้มครองมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Welcome