Skip to Main Navigation
วิดีโอวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประสานสัมพันธ์ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 5,000 รายมาตั้งแต่ปี 2547 โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ เช่น ทำกรงนก และประกอบอาหาร ไม่เพียงช่วยสร้างรายได้เสริม แต่ยังกระชับความสัมพันธ์ทางสังคมให้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยให้ความช่วยเหลือรัฐบาลไทย และชุมชนต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการพัฒนาแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือการสร้างพื้นที่และโอกาสที่ให้เกิดการร่วมมือกัน ทั้งในชุมชนต่างๆ ด้วยกัน และระหว่างชุมชนกับรัฐบาลท้องถิ่น โครงการนี้ให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่ากับองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ เช่น สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสันติภาพต่างๆ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุน State and Peace-building Fund ของธนาคารโลก