Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


พลิกโฉมการใช้โทรศัพท์มือถือในเอเชียตะวันออก

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจากประเทศไทย จีน ฟิลิปปินส์ และเวียดนามพูดถึงการที่มือถือทำให้วิถีชีวิตของพวกเขาผันเปลี่ยนไป