Skip to Main Navigation
วิดีโอวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สไลด์โชว์ ประเทศไทย กับความยั่งยืนของการคุ้มครองสุขภาพอย่างถ้วนหน้า

ประเทศไทยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข ซึ่งลดภาระด้านการดูแลสุขภาพให้กับคนยากจน ตอนนี้คนไทยถึง 99.5% ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า