Skip to Main Navigation
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประเทศไทยมุ่งมั่นทำงานเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจด้วยการปฏิรูปเพิ่มเติมอีกสี่ด้าน

กรุงเทพฯ 1 พฤศจิกายน 2561 – รายงานความยาก–ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business 2019: Training for Reform ของธนาคารโลกที่เปิดตัวเมื่อวานนี้พบว่าประเทศไทยได้ปฏิรูปกฎระเบียบข้อบังคับสี่เรื่องที่มีผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  

การที่ประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญกับการปฏิรูปกฎระเบียบตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างของประเทศไทยกับแนวปฏิบัติที่ดีเลิศของโลก ทำให้คะแนนที่ประเทศไทยได้จาก Doing Business ปีนี้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการก้าวสู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของโลกด้วยคะแนน 78.45 เพิ่มจากปีที่แล้วที่ได้คะแนน 77.39  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงจัดอยู่กลุ่ม 30 ประเทศแรกจาก 190 ประเทศทั่วโลกที่มีการจัดอันดับในรายงาน Doing Business โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 27 เมื่อเทียบกับอันดับที่ 26 เมื่อปีที่ผ่านมา

ประเทศไทยยังคงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบรรยากาศในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งจะช่วยให้คนไทยได้มีงานที่ดีขึ้นและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ธนาคารโลกจะยังคงให้การสนับสนุนประเทศไทยในการนำแนวปฏิบัติที่ดีเลิศมาปรับใช้อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นที่ประเทศไทยยังคงสามารถพัฒนาต่อไปอีกได้มารา วาร์วิค ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย บรูไน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ กล่าว

ในปีนี้ ประเทศไทยได้ทำการปฏิรูปด้านกฎระเบียบสูงสุดเป็นอันดับสอง นับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Doing Business เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยการปฏิรูปที่ประสบความสำเร็จทั้งสี่ด้าน ได้แก่

  • ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนลดลงเนื่องจากการนำอัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนธุรกิจแบบอัตราคงที่มาใช้
  • ด้านการขอใช้ไฟฟ้า มีความสะดวกมากขึ้นเนื่องจากมีการปรับลดขั้นตอนการดำเนินการขอเชื่อมไฟฟ้า และการเพิ่มความโปร่งใสในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมไฟฟ้า
  • ด้านการชำระภาษี มีการปรับปรุงระบบการคำนวณ และ ยื่นแบบภาษีรายได้นิติบุคคลทางระบบออนไลน์
  • ด้านการค้าระหว่างประเทศ มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Matching System) มาใช้ในการควบคุมตู้สินค้า  ซึ่งส่งผลในการลดระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าข้ามแดน

“หน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการปรับปรุงบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงเร่งผลักดันการดำเนินการต่อไปเพื่อให้บริการภาครัฐสามารถอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง” นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) กล่าว

Doing Business 2019 พบว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ทำการปฎิรูปกฎระเบียบมากเป็นประวัติการณ์ตลอดปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกได้ทำการปฏิรูปด้านการขอใช้ไฟฟ้ามากที่สุด ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งประเทศที่มีการดำเนินการในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดโดยได้รับคะแนนถึง 98.57 คะแนนใกล้เคียงกับแนวปฏิบัติที่ดีเลิศของโลก นอกจากนี้รายงานยังพบว่าตัวชี้วัดด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลายเป็นประเด็นที่ท้าทายประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากที่สุด ซึ่งประเทศไทยได้คะแนนในด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลายเพิ่มขึ้นจาก 75.64 ในปีที่ผ่านมาเป็น 76.64 ในปีนี้

รายงานฉบับเต็มและชุดข้อมูลสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.doingbusiness.org


รายชื่อผู้ติดต่อ

ในกรุงเทพฯ
ขนิษฐา คงรักเกียรติยศ
02-686-8385
08-1846-1246
kanitha@worldbank.org
Api
Api