Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

บทสรุป วันที่ 11 กันยายน 2562

Thailand Young Artists: Our Country, Our Future

Image

รายชื่อผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปะทั้ง 16 คน

ประเทศไทยมีประชากรที่อายุต่ำกว่า 18 ปีประมาณ 13.3 ล้านคน พวกเขาอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรในอนาคต? สิ่งแรกที่เยาวชนคิดว่าควรแก้ไขมากที่สุดในตอนนี้คืออะไร?  ในความคิดของเยาวชนแล้วประเทศไทยควรพัฒนาไปในทิศทางใด?

ธนาคารโลกขอเชิญชวนเยาวชนไทยร่วมออกแบบประเทศไทยในอนาคตที่คุณอยากเห็นภายใต้หัวข้อ “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future”  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 70 ปีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและธนาคารโลก รวมถึงการเปิดตัวกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศระหว่างรัฐบาลไทยและธนาคารโลก 

แนวคิด

ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานศิลปะในรูปแบบใดก็ได้ที่สะท้อนถึงอนาคตของประเทศไทยที่เยาวชนอยากเห็น ผลงานนี้ต้องแสดงความคิดของศิลปินว่าต้องการให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรในอนาคต โดยต้องคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน อาทิ การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว การพัฒนาการศึกษาและทักษะ ความเหลื่อมล้ำ โครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อกับประเทศต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทย และประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด

การประกวดครั้งนี้เปิดให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนที่สนใจสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อถ่ายทอดสร้างความเข้าใจของสังคมในประเด็นสำคัญ ๆ ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ โดยแบ่งผลงานออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

 • ระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปี
 • ระดับเยาวชนอายุ 13-17 ปี
 • ระดับเยาวชนอายุ 18-24 ปี

กติกาการประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างอิสระไม่จำกัดรูปแบบ อาทิ ภาพวาด, ภาพปะติด, ประติมากรรม, ดิจิทัลอาร์ต ฯลฯ (สำหรับผลงานที่เป็นภาพวาด หรือผลงานที่ทำลงบนกระดาษ กำหนดให้มีขนาด A3)
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ 1 ชิ้น โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยฝีมือและความคิดของผู้ส่งประกวดเอง และต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวดที่ใดมาก่อน
 • เนื่องจากธนาคารโลกเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้น ผลงานศิลปะนั้นสามารถแสดงถึงประเทศที่หลากหลายและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาขององค์กรที่ให้ความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา  ดังนั้น ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาภาพที่เกี่ยวกับศาสนา เรื่องทางเพศ ภาพโป๊เปลือย และ/หรือเนื้อหา รวมทั้งสัญญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองที่อาจถือว่าเป็นการล่วงละเมิด หรือไม่เหมาะสม
 • งานศิลปะจะต้องไม่มีสารอันตรายหรือวัสดุไวไฟ กัมมันตภาพรังสี วัสดุที่เน่าเสียได้ หรือก๊าซต่างๆ   รวมถึงงานที่ทำจาก ขนนก ปะการัง หรือ ชิ้นส่วนจากสัตว์

รางวัล

รางวัลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มอายุดังนี้

กลุ่มอายุไม่เกิน 12 ปี

รางวัลที่หนึ่ง: 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

รางวัลที่สอง: 10,000 บาท และประกาศนียบัตร

กลุ่มอายุ 13-17 ปี

รางวัลที่หนึ่ง: 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

รางวัลที่สอง: 10,000 บาท และประกาศนียบัตร

กลุ่มอายุ 18-24 ปี

รางวัลที่หนึ่ง: 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

รางวัลที่สอง: 10,000 บาท และประกาศนียบัตร

* รางวัลยอดเยี่ยมมี 9 รางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรและนำผลงานไปแสดงที่นิทรรศการงานเปิดตัวกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศไทยฯ

** ผู้ชนะรางวัลที่หนึ่งและที่สองทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อเข้าร่วมงานเปิดตัวกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศไทยฯ

การส่งผลงาน

ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องส่งรูปภาพงานศิลปะพร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ชื่อศิลปิน
 • ชื่อผลงาน
 • รายละเอียดการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่)
 • เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะ
 • คำบรรยายเกี่ยวกับงานศิลปะที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 150 คำ

ส่งผลงานได้ที่

 • ตู้ ปณ. 27 ปณฝ. คลองสาน กทม 10604
 • อีเมล wb.artcontest@gmail.com (ในกรณีที่ผลงานเป็นไฟล์ดิจิทัล)

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2562 (นับวันที่ลงตราประทับไปรษณีย์) -- CLOSED          

ประกาศผลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่เฟซบุ๊ค World Bank Thailand (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ ภายหลัง) -- เลื่อนวันประกาศผลรางวัลออกไปเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการแสดงออกทางศิลปะ ดังนี้

 • การตีความและความชัดเจนของธีม
 • ความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มของธีม
 • คุณภาพขององค์ประกอบทางศิลปะแขนงนั้น ๆ

การจัดแสดงนิทรรศการ

งานศิลปะจะถูกนำไปจัดแสดงในงานเปิดตัวกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไทยระหว่างรัฐบาลไทยกับธนาคารโลก ที่คาดว่าจะจัดขึ้นเดือนพฤศจิกายน 2562  งานนี้คาดว่าจะมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน จากทางรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ พันธมิตรเพื่อการพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาภาคเอกชน นักวิชาการ  นักวิจัย และสื่อมวลชนที่สนใจ  หลังจากงานเปิดตัวนี้แล้ว ทางธนาคารจะจัดแสดงนิทรรศการในพื้นที่สาธารณะอีกทั้งจะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานศิลปะที่ได้รับการคัดเลือกนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ของธนาคารโลก

ลิขสิทธิ์

งานศิลปะถือเป็นลิขสิทธิ์ของศิลปินที่ส่งเข้าร่วม แต่หากทางธนาคารโลกหรือองค์กรพันธมิตรต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานในกิจกรรมอื่น ๆ  นอกเหนือจากการจัดแสดงในนิทรรศการงานเปิดตัวกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศไทยฯ แล้วนั้น ธนาคารโลกหรือองค์กรพันธมิตรสามารถนำไปใช้ได้และต้องให้เครดิตที่เหมาะสมแก่ศิลปินผู้สร้างผลงานที่ส่งมาประกวดทุกชิ้น  ธนาคารโลกและองค์กรพันธมิตรขอสงวนสิทธิ์ในการทำสำเนาสำหรับใช้กับสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (อาทิ โปสเตอร์ บัตรเชิญ เว็บไซต์) และวัสดุอื่น ๆ ที่ถือว่าเป็นสื่อเพื่อการศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

www.facebook.com/worldbankthailand
E-mail: wb.artcontest@gmail.com
Line: @artcontest