Skip to Main Navigation

ขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ

Kwanpadh Suddhi-Dhamakit

เจ้าหน้าที่อาวุโสธนาคารโลกผู้รับผิดชอบประเทศไทย

ขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสธนาคารโลกผู้รับผิดชอบประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ตามกรอบความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกับประเทศไทย เขาเป็นผู้ประสานหลักในการหารือระหว่างทีมงานของธนาคารโลกกับรัฐบาลไทยในหลายๆ ประเด็น เช่น การระดมเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมือง นโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด มาตรการทางการเงินเพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากรน้ำ นโยบายนวัตกรรม การพัฒนาด้านดิจิทัล ตลอดจนนโยบายส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนและการประกอบธุรกิจ ก่อนมาร่วมงานกับธนาคารโลก คุณขวัญพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ซึ่งดูแลโปรแกรมที่เน้นการส่งเสริมความซื่อสัตย์ทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งสนับสนุนประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในประเด็นด้านธรรมาภิบาลของรัฐ โดยเขา มีประสบการณ์ทำงานในประเทศอัฟกานิสถานและเมียนมาร์ และมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านนโยบายสาธารณะมากว่า 17 ปี คุณขวัญพัฒน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก London School of Economics และปริญญาโท จาก University of St. Andrews ในสาขาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้เขายังเป็นนักวิจัยด้านนโยบายสาธารณะที่ Maastricht University ประเทศเนเธอร์แลนด์