Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 2. април 2019.

Porast rizika u perspektivi privrednog rasta Zapadnog Balkana usred usporenog otvaranja radnih mesta

VAŠINGTON, 2. april 2019. — Prema podacima iz poslednjeg Redovnog ekonomskog izveštaja za Zapadni Balkan, Potrebno je ubrzavanje reformi, ekonomski rast na Zapadnom Balkanu beleži ubrzanje sa 2,6 post u 2017. godini na 3,8 posto u 2018., uz projektovani prosek od 3,7 posto u 2019-20. godini. Međutim, ovakvi izgledi su podložni rastućim spoljnim i domaćim rizicima, uključujući geopolitičke i trgovinske sporove te sporiji od očekivanog tempa strukturnih reformi.

Prema izveštaju, zemlje u regionu sada imaju priliku da unaprede reforme kako bi ublažile ove rizike usred sve većih zahteva javnosti za većim ekonomskim mogućnostima.

U Srbiji, najvećoj ekonomiji u regionu, rast je u 2018. godini dostigao 4,2 posto, što je više od ranije projektovanih 3,5 posto. Ovaj rast je podstaknut potrošnjom i investicijama, delimično usled povećanja plata u javnom sektoru i penzija, te oporavka energetskog sektora nakon pada proizvodnje u 2017. godini.

Uprkos snažnijem rastu u 2018. godini, u regionu je otvoren manji broj novih radnih mesta, što odražava ograničenu dinamiku privatnog sektora. Na Zapadnom Balkanu je u 2018. godini otvoreno samo 96,000 radnih mesta, uglavnom u proizvodnji i uslugama, u poređenju sa 171,200 radnih mesta otvorenih u 2017. godini. Stopa nezaposlenosti je opala u 2018. godini, ali je i dalje visoka, posebno za žene i mlade. U nekim zemljama je pad nezaposlenosti proizašao iz povećane neaktivnosti radne snage i emigracije, a ne zbog novootvorenih radnih mesta.

Realan rast BDP-a, 2017-2020.                                

 

   20172018e2019f2020f
Albaniјa3.84.23.83.6
Bosna i Hercegovina3.23.03.43.9
Kosovo4.24.24.44.5
Severna Makedonija0.22.72.93.2
Crna Gora4.74.42.92.4
Srbija2.04.23.54.0
Zapadni Balkan2.63.83.53.8

Izvor: Procene nacionalnih statistika i Svetske banke. Napomene: pr = procene; pj=projekcije.

„Kreatori politika u regionu treba da sprovedu reforme koje mogu da dovedu do održivog zamajca privrednog rasta koji stvara radna mesta,“ kaže Linda Van Gelder, direktorka Svetske banke za Zapadni Balkan.

„Brzorastuće kompanije stvaraju najveći broj radnih mesta na Zapadnom Balkanu, ali takvih kompanija je malo, naročito u poređenju sa drugim malim tranzicionim ekonomijama u Evropi. Uklanjanje prepreka koje malim preduzećima otežavaju takmičenje na tržištu i rast otvorilo bi nove mogućnosti za ljude – i ohrabrilo bi preduzetništvo i inovacije, povećalo bi zapošljavanje i oslobodilo potencijal ljudskog kapitala ovog dinamičnog regiona.“

U izveštaju se naglašava da zemlje koje su se opredelile za fiskalnu konsolidaciju beleže pad javnog duga, a da je očuvanje ovih rezultata od ključnog značaja. U većini zemalja javni dug je i dalje visok, a javnom potrošnjom dominiraju veliki izdaci za plate u javnom sektoru i neciljana socijalna davanja. Stoga unapređenje efikasnosti i pravednosti javne potrošnje, kao i jačanje mobilizacije budžetskih prihoda ostaju prioriteti za zemlje Zapadnog Balkana.

U tom kontekstu, a prema navodima izveštaja, od vitalnog je značaja za zemlje Zapadnog Balkana da unaprede reforme usmerene na povećanje produktivnosti, stimulisanje rasta i otvaranje radnih mesta. U izveštaju se razmatraju opcije politika u oblastima kao što su politika konkurentnosti; oporezivanje; diversifikacija finansijskog sektora; i ekonomska povezanost.

Izveštaj takođe razmatra izazove ljudskog kapitala u regionu. Ukoliko ostanu nerešeni, ovi izazovi će ozbiljno ograničiti izglede za rast i smanjenje siromaštva. Na primer, ulaganje u rani razvoj dece bi pomoglo poboljšanju rezultata u osnovnom i srednjem obrazovanju, a takođe bi opremilo učenika veštinama koje poslodavci traže. Bolje usmereni programi socijalne pomoći bi pomogli siromašnim i ugroženim domaćinstvima da se zaštite od šokova, dok bi efikasniji zdravstveni sistemi pomogli u suzbijanju rasta hroničnih nezaraznih bolesti i smanjenju troškova koje građani iz svog džepa izdvajaju za zdravlje.

Ceo izveštaj je dostupan za preuzimanje na linku  https://www.worldbank.org/eca/wbrer/

 


Контакт

Vašington
John Mackedon
jmackedon@worldbank.org
Beograd
Vesna Kostić
vkostic@worldbank.org
Api
Api