Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Video 2019-07-02

Made in Albania

Shqipëria ka një sektor privat energjik. Shfytëzimi i mundësive më të mëdha për eksport do të siguronte një bazë më të mirë dhe të qendrueshme rritjeje dhe krijonte më shume vende pune dhe më të mira.