Skip to Main Navigation
NJOFTIME PËR SHTYP8 maj 2024

Banka Botërore mbështet përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në Kosovë, për të përmirësuar jetën e njerëzve në Kosovë

WASHINGTON, 7 Maj 2024 — Bordi i Drejtorëve Ekzekutiv të Bankës Botërore ka miratuar sot Projektin për Qasje Gjithëpërfshirëse për Forcimin e Sistemit Shëndetësor në Kosovë (KOMPAS), i cili synon të forcojë kapacitetet institucionale dhe qeverisjen për cilësinë e kujdesit në sistemin shëndetësor të Kosovës.

Projekti do të mbështesë forcimin e kapaciteteve institucionale, do të rrisë ofrimin e shërbimeve dhe financimin e shëndetësisë dhe do të përmirësojë sistemet e informacionit. Kjo do t'u mundësojë ofruesve të shërbimeve të regjistrojnë dhe ndajnë informacionin thelbësor shëndetësor, duke lejuar monitorimin dhe matjen në kohë reale të performancës së sistemit shëndetësor.

Ndërhyrjet e projektit do të përqendrohen në përmirësimin e qeverisjes dhe mekanizmave institucionalë për cilësinë e kujdesit, monitorimin, ngritjen e kapaciteteve të profesionistëve të kujdesit shëndetësor dhe koordinatorëve të cilësisë për përdorimin e udhëzimeve klinike, mbështetjen për Inspektoratin Shëndetësor, investimin në infrastrukturën kritike dhe ngritjen e kapaciteteve për gatishmëri dhe reagim të sistemit të shëndetit publik, duke ofruar mbështetje teknike për ndërhyrjet financuese shëndetësore që do të ndihmojnë në zhvillimin e kapaciteteve strategjike për blerje të shërbimeve me cilësi të lartë. Projekti do të mbështesë gjithashtu zhvillimin e një sistemi të integruar të informacionit shëndetësor (IHIS) për të përmirësuar cilësinë e kujdesit ndaj pacientëve.

Ka pasur progres në zhvillimin e kornizës ligjore dhe kushteve të tjera për forcimin e sistemit shëndetësor të Kosovës, por për të përmirësuar cilësinë e përgjithshme të kujdesit për popullatën, themeli i sistemit shëndetësor të Kosovës duhet të forcohet më tej”, tha Massimiliano Paolucci, Menaxher i Bankës Botërore për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut.

Mbështetja financiare e miratuar nga Bordi për këtë projekt është 18.6 milionë euro (ekuivalente me 20 milionë dollarë), një kredi me kushte koncesionare nga Shoqata Ndërkombëtare e Zhvillimit (IDA), pjesë e Bankës Botërore. Periudha e shlyerjes së kredisë për këtë projekt është 25 vjet, e cila përfshin një grejs-periudhë 5-vjeçare. Pas miratimit nga Bordi i Drejtorëve Ekzekutiv, Qeveria e Kosovës dhe Banka Botërore do të nënshkruajnë një marrëveshje për financimin e projektit që do të ratifikohet nga Kuvendi i Kosovës në mënyrë që fondet e projektit të vihen në dispozicion për disbursim për të mirën e qytetarëve të Kosovës.

Ministria e Shëndetësisë e Kosovës do të jetë Agjencia Zbatuese dhe do të jetë përgjegjëse për zbatimin e përgjithshëm të projektit.

DEKLARATA PËR SHTYP NR: 2024/ECA/097

Kontakt

Kosovë:
Lundrim Aliu
+381382244541100

Blogje

    loader image

ÇFARË ËSHTË E RE

    loader image