Skip to Main Navigation
publication

ZARZĄDZANIE ZAMYKANIEM KOPALŃ WĘGLA: Wprowadzanie przemian sprawiedliwych dla wszystkich*

World Bank Group


GŁÓWNE PUNKTY ARTYKUŁU

  • Nowy raport Banku Światowego "Managing Coal Mine Closure: Achieving a Just Transition for All” (Zarządzanie zamykaniem kopalń węgla: wprowadzanie przemian sprawiedliwych dla wszystkich), pomaga rządom przygotować się do zamykania kopalń węgla i zarządzania tym procesem, jak również jego wpływem na lokalną społeczność i jej źródła utrzymania.
  • Raport opisuje kroki, jakie rządy mogą podjąć w celu zminimalizowania negatywnych impaktów społecznych i trudnej sytuacji gospodarczej. Podczas gdy społeczno-ekonomiczne skutki zamykania kopalń węgla są znaczące, kraje mogą pracować na rzecz "przemiany sprawiedliwej dla wszystkich" planując z wyprzedzeniem, przygotowując się i wychodząc naprzeciw zainteresowanym stronom, jak również oferując znaczące programy pomocy społecznej.
  • Raport zawiera przegląd danych związanych z zamykaniem kopalń na całym świecie i opiera się na doświadczeniach 11 projektów finansowanych przez Bank Światowy oraz na innych globalnych doświadczeniach.

Zarządzanie zamykaniem kopalń węgla: Wprowadzanie przemian sprawiedliwych dla wszystkich przedstawia wnioski wyciągnięte z doświadczeń poszczególnych krajów w zakresie zamykania kopalń węgla oraz kluczowe kroki, jakie rządy mogą podjąć w celu zminimalizowania skutków społecznych i trudnej sytuacji gospodarczej, które wiążą się z zamykaniem kopalń.

Wprowadzanie „przemian sprawiedliwych dla wszystkich” jest możliwe przy wczesnym zaangażowaniu i dialogu z zainteresowanym stronami, jak również dzięki silnym programom pomocy społecznej. Jak wynika z raportu, rządy odgrywają wiodącą rolę w tym procesie, ponosząc koszty zamknięcia kopalń i programów przekwalifikowania siły roboczej, nawet jeśli kopalnie węgla są własnością prywatną.

Raport opisuje również konkretne kroki, które można podjąć w celu ułatwienia takiej przemiany:

  • Szereg agencji rządowych musi współpracować ze sobą, aby poradzić sobie ze społecznymi i pracowniczymi skutkami zamknięcia kopalń węgla, podczas gdy konkretna agencja zajmująca się zamykaniem kopalń jest najlepiej przygotowana do obsługi samego fizycznego zamykania kopalń.
  • Podczas gdy wiele obszarów górniczych nie jest w stanie stworzyć nowych miejsc pracy, rządy mogą wdrażać programy mobilności pracowników, umożliwiając górnikom i ich rodzinom przenoszenie się do regionów o silnej gospodarce, które oferują nowe perspektywy zatrudnienia.

Ponieważ światowy przemysł górniczy przeniósł się z Zachodu na Wschód, raport pokazuje, że w przyszłości zamykanie kopalń węgla i związana z tym utrata miejsc pracy będzie się koncentrować w Azji. Przewiduje się, że trzech największych światowych producentów węgla - Chiny, Indie i Indonezja - najbardziej odczuje skutki zamykania kopalń.

Działania podejmowane przez rządy w celu odchodzenia od węgla są teraz bardziej na czasie niż kiedykolwiek, biorąc pod uwagę globalne dążenie do złagodzenia skutków zmian klimatycznych. Niezbędne jest również przyspieszenie transformacji energetycznej niezbędnej do osiągnięcia 7. celu zrównoważonego rozwoju (SDG7): dostęp do niedrogiej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii dla wszystkich.

Koncepcja "przemian sprawiedliwych dla wszystkich" wprowadzona przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych polega na połączeniu pracowników, społeczności, pracodawców i rządu w ramach dialogu w celu stworzenia planów, polityk i inwestycji potrzebnych do szybkiej i sprawiedliwej transformacji.