Skip to Main Navigation
KOMUNIKAT PRASOWY26 kwietnia 2023

Rozwój społeczny jest kluczowym warunkiem powodzenia zielonej transformacji w Europie – nowy raport Banku Światowego

Badanie wskazuje na potrzebę działań adaptacyjnych i łagodzenia niezamierzonych skutków transformacji jako czynnik krytyczny dla osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu

BRUKSELA, 26 kwietnia 2023 r. – W czasie, gdy świat zmaga się ze skutkami zmian klimatycznych, polityki mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i uniezależnienie gospodarki od zużycia zasobów naturalnych muszą również uwzględniać niezamierzone skutki zielonej transformacji, szczególnie w odniesieniu do osób ubogich i znajdujących się w trudnej sytuacji.

Zmiany klimatyczne stanowią wielkie wyzwanie naszych czasów, a Europejski Zielony Ład jest odpowiedzią Unii Europejskiej na ten problem. Sukces zielonej transformacji, łączącej w sobie szerokie spektrum regulacji, polityk i działań, jest uzależniony od wdrożenia odpowiedniej polityki rozwoju społecznego, wspierającej ten proces.

W swoim regionalnym raporcie zatytułowanym "Making the European Green Deal Work for People: The Role of Human Development in the Green Transition" (Zapewnienie obywatelom korzyści z Zielonego Ładu w Europie: rola rozwoju społecznego w zielonej transformacji) Bank Światowy wskazuje na polityki w zakresie edukacji, zdrowia i ochrony socjalnej jako kluczowe dla pomyślnej zielonej transformacji w Europie.

"Polityki rozwoju społecznego są niezbędne do osiągnięcia rzetelnej i sprawiedliwej zielonej transformacji", mówi Gallina A. Vincelette, Dyrektor Krajowy Banku Światowego na kraje UE. "Polityki te powinny gwarantować, że ludzie nie zostaną pozostawieni bez wsparcia. Na przykład polityka ochrony socjalnej ma kluczowe znaczenie dla łagodzenia kosztów transformacji, natomiast systemy edukacyjne muszą ułatwiać wprowadzanie długoterminowych zmian, aby wspierać zieloną transformację."

Raport podkreśla, że zielona transformacja może mieć odmienne skutki dla poszczególnych osób i regionów w Europie. Zamożne, innowacyjne regiony z wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą mogą odnieść dodatkowe korzyści, natomiast obszary mniej rozwinięte mogą stanąć w obliczu nowych wyzwań. Aby temu zaradzić, należy polepszyć perspektywy na rynku pracy dla pracowników kurczących się branż uzależnionych od węgla. Można tego dokonać poprzez zapewnienie dostępu do programów szkoleniowych i możliwości przekwalifikowania dostosowanych do potrzeb powstającego zielonego przemysłu oraz skoordynowanych z publicznymi służbami zatrudnienia. Należy też zmodyfikować podejście stosowane w programach rządowych i działaniach instytucji rynku pracy pod kątem wspierania pracowników w znajdowaniu pracy w okresie zielonej transformacji.

Aby wykorzystać możliwości, jakie stwarza zielona transformacja, uczniowie i pracownicy potrzebują solidnych umiejętności bazowych. Państwa członkowskie UE muszą zmodernizować swoje systemy edukacji technicznej, zawodowej i szkoleń, przy czym działania dotyczące systemów edukacyjnych należy podjąć już teraz, aby osiągnąć długoterminową poprawę w zakresie umiejętności bazowych (umiejętność liczenia, czytania i pisania oraz umiejętności społeczno-emocjonalne) i wspierać rozwój technologii pozwalających na ograniczenie emisji i zmianę preferencji konsumentów.

Raport przedstawia cztery kryteria udanej zielonej transformacji: skuteczność, sprawność, trwałość i wykonalność. Każde kryterium odnosi się do konkretnych aspektów transformacji.

KOMUNIKAT PRASOWY NR: 2023/ECA/108

Kontakt

Brussels
Rachel Winter Jones
Washington
Amy Stilwell

Blogi

    loader image

CO NOWEGO

    loader image