Skip to Main Navigation
KOMUNIKAT PRASOWY 9 grudnia 2018

Świat widzi ogromny wzrost polityki zrównoważonej energii w ostatnim dziesięcioleciu

Jednak według nowego raportu nadal istnieją poważne wyzwania, w tym powolny postęp w zakresie polityki prowadzącej do dekarbonizacji ogrzewania i transportu

KATOWICE, POLSKA, 10 grudnia 2018 - Według RISE 2018, nowego raportu Banku Światowego, przedstawiającego globalny postęp w zakresie zrównoważonej polityki energetycznej, liczba krajów posiadających silne ramy polityki w zakresie zrównoważonej energii wzrosła ponad trzykrotnie - z 17 do 59 - w latach od 2010 do 2017, a  począwszy od 2010 roku wiele z  krajów zużywających najwięcej energii znacząco poprawiło swoje przepisy dotyczące energii odnawialnej.

Jeszcze większe postępy odnotowano w dziedzinie efektywności energetycznej, a odsetek krajów tworzących zaawansowane ramy polityki wzrósł ponad dziesięciokrotnie w latach 2010-2017.  Wśród krajów o dużej liczbie ludności żyjącej bez elektryczności, do 2017 roku 75 procent wdrożyło politykę i przepisy niezbędne do rozszerzenia dostępu do energii.

Jednak, jak wyraźnie wynika z raportu, istnieją znaczące bariery dla globalnego postępu w dziedzinie zrównoważonej energii. Podczas gdy kraje nadal koncentrują się na polityce czystej energii elektrycznej, polityka dekarbonizacji ogrzewania i transportu, które odpowiadają za 80 procent globalnego zużycia energii, jest nadal przeoczana.

RISE 2018 mierzy w 133 krajach postępy polityki w zakresie energii odnawialnej, efektywności energetycznej, dostępu do energii elektrycznej i dostępu do czystego gotowania - czterech obszarów docelowych siódmego celu zrównoważonego rozwoju (SDG7), w którym wzywa się do osiągnięcia do 2030 r. dostępu do niedrogiej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii dla wszystkich. 

Ustawy maja znaczenie. RISE 2018 potwierdza dane, które jasno pokazują, że polityka ustawy sa wiodącym wskaźnikiem przejścia na zrównoważoną energię na świecie", powiedział Riccardo Puliti, starszy dyrektor ds. energii i zasobów wydobywczych w Banku Światowym. "Raport zawiera jednak również ostrzeżenie, że bez przyspieszenia w zakresie przyjmowania dobrej polityki i w zdecydowanym egzekwowaniu prawa, globalne cele klimatyczne i SDG7 będą zagrożone”.

To zjawisko było szczególnie widoczne w przypadku energii odnawialnej. Spośród krajów objętych RISE tylko 37% miało krajowy cel w zakresie energii odnawialnej w 2010 r.  Do 2017 r. ich liczba wzrosła do 93%. Do 2017 r. 84% krajów posiadało ramy prawne wspierające wdrażanie energii odnawialnej, podczas gdy 95% pozwoliło sektorowi prywatnemu na posiadanie i realizację projektów z zakresu energii odnawialnej. W tym samym okresie udział krajów, które wprowadziły ustawy krajowe dotyczące efektywności energetycznej wzrósł z 25% do 89%.

W krajach z deficytem dostępu do energii elektrycznej legislatorzy w coraz większym stopniu zwracają uwagę na rozwiązania pozasieciowe (off-grid), aby zlikwidować tę lukę. Udział krajów o niskim poziomie dostępu, które przyjęły środki mające na celu wsparcie mini-sieci i domowych systemów slonecznych, wzrósł raptownie z około 15 procent w 2010 r. do 70 procent w 2017 r.

Jednak pogarszająca się sytuacja fiskalna krajowych przedsiębiorstw użyteczności publicznej w tych samych krajach stanowi zagrożenie dla postępu. Wśród krajów o niskim dostępie do energii, liczba przedsiębiorstw użyteczności publicznej spełniających podstawowe kryteria zdolności kredytowej spadła z 63% w 2012 roku do 37% w 2016 roku.

Spośród czterech obszarów docelowych SDG7 czyste gotowanie jest nadal najczęściej przeoczane i niedofinansowywane przez legislatorów.  Mimo że raport zauważa pewna ewolucja ram polityki od 2010 roku, odnotowuje jednak niewielki postęp w zakresie ustanawiania norm dla kuchenek lub w zakresie zachęt dla konsumentów i producentów mających na celu stymulację przyjmowania czystych technologii.

"Kraje mają obecnie ogromną mozliwosc, by uczyć się od siebie nawzajem jak przyspieszyć wprowadzanie potrzebnych ustaw", powiedział Puliti. "Na przykład, co zrobila Kenia, zeby tak szybko zwiększyć dostęp do energii elektrycznej? Jak Indie zorganizowaly aukcje  energii odnawialnej, aby zapewnić rekordowo niskie ceny energii słonecznej?  Jednocześnie nalezy pilnie podjąć działania w celu wyeliminowania  luk w zakresie uslug energetycznych, , czystego gotowanie oraz zbyt powolnego postępu w zakresie dekarbonizacji ogrzewania i transportu".

RISE 2018: "Policy Matters” (Polityka ma znaczenie) to drugie wydanie RISE - Regulatory Indicators for Sustainable Energy („Wskaźniki regulacyjne dla zrównoważonej energii”). Ten raport jest publikowany przez Bank Światowy przy wsparciu finansowym z Programu Wsparcia Zarządzania Sektora Energetycznego (ESMAP).

Pełny raport wraz ze szczegółowymi profilami krajów jest dostępny na stronie http://rise.esmap.org/   


KOMUNIKAT PRASOWY NR: 2019/098/EEX

Kontakt

W Katowicach
Nick Keyes
+1 (202) 758-5079
nkeyes@worldbankgroup.org
W Waszyngtonie
Anita Rozowska
+1 (202) 355-5476
arozowska@worldbankgroup.org
Dla wniosków o transmisję
Huma Imtiaz
+1 (202) 473-2409
himtiaz@worldbankgroup.org
Api
Api