Skip to Main Navigation
PUBLIKACJA 23 lutego 2022

Przegląd Finansów Publicznych Polski

Image

Raport „Przegląd Finansów Publicznych Polski” analizuje wpływ pandemii na finanse publiczne, a także rekomenduje szereg działań wspierających zielony, odporny i zrównoważony rozwój gospodarczy.

Przed wybuchem pandemii COVID-19 Polska poprawiła kondycję finansów publicznych między innymi poprzez poprawę ściągalności podatków oraz szybki wzrost gospodarczy. Dzięki temu powstała przestrzeń fiskalna potrzebna w czasie pandemii, w wyniku której polska gospodarka popadła po raz pierwszy od 30 lat w recesję. W konsekwencji deficyt budżetowy i zadłużenie powiększyły się.

Pobierz raport 

Wychodząc z tego kryzysu, Polska mogłaby zacząć lepiej wykorzystywać instrumenty polityki budżetowej do wspierania zrównoważonego rozwoju. Kiedy kondycja gospodarki ustabilizuje się, polityka fiskalna powinna koncentrować się na ponownej odbudowie bufora fiskalnego. Częścią tego procesu mogłaby być reorientacja polityki w kierunku inwestycji najbardziej napędzających rozwój, a także tych wspierających sprawiedliwą transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki, co będzie wymagało znaczących środków publicznych i prywatnych.

Raport „Przegląd Finansów Publicznych Polski” analizuje wpływ tych procesów na zarządzanie finansami publicznym, a także rekomenduje szereg działań popierających zielone, odporne i inkluzywne odbicie gospodarcze po pandemii. Raport podejmuje również kwestię przejrzystości finansów publicznych, która będzie szczególnie ważna w czasie wychodzenia Polski z kryzysu pandemicznego.