Skip to Main Navigation
publication 12 lutego 2018

Opieka koordynowana w Polsce

Bank Światowy współpracuje z polskim rządem w zakresie projektu wprowadzającego modele opieki koordynowanej na różnych poziomach systemu ochrony zdrowia. Działania te mają na celu poprawę jakości usług, tak aby usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne były skoncentrowane na potrzebach pacjenta. Najważniejszym celem zmian jest stworzenie sprawnego, skupionego na pacjencie systemu ochrony zdrowia na szczeblu lokalnym, z lepszą profilaktyką i nowoczesnymi, zintegrowanymi ze szczeblem centralnym rozwiązaniami IT. Wprowadzane w życie pilotaże mają być elementem szerszej reformy systemu zdrowia w Polsce.

Image
Model 1: podręcznik implementacji

Ściągnij PDF

Celem Modelu 1. jest dostarczenie wysokiej jakości opieki na poziomie podstawowym i zapewnienie, że zespół lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jest odpowiedzialny za koordynację procesu leczenia pacjenta w całym systemie ochrony zdrowia. Zmiany w ramach Modelu 1., poprzez lepszą jakość usług oraz większy dostęp do świadczeń profilaktycznych i diagnostycznych, mają przyczynić się do lepszej opieki nad pacjentami przewlekle chorymi w wybranych chorobach.


Image
Model 2: podręcznik implementacji

Ściągnij PDF

Celem Modelu 2. jest poprawa jakości usług poprzez zapewnienie wszechstronnej, zaplanowanej, ciągłej i koordynowanej opieki ambulatoryjnej oraz lepsze wykorzystanie zasobów istniejących w służbie zdrowia. Model 2. zakłada zwiększenie zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, szerszego zakresu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także większy dostępy do świadczeń profilaktycznych i rehabilitacyjnych. Usługi zdrowotne w ramach Modelu 2. mogą być dostarczane przez jeden podmiot bądź kilka placówek, na przykład w formie konsorcjum.


Image
Model 3: podręcznik implementacji

Ściągnij PDF

Model 3. ma za zadanie poprawić koordynację i ciągłość opieki na różnych szczeblach systemu, włączając w to także pomoc społeczną, która szczególnie może dotyczyć osób starszych po przebytej hospitalizacji. Celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której opieka dostarczana jest jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Model 3. pozwoli wdrożyć plan opieki nad starszymi pacjentami, poprawi jakość usług, ułatwi dostęp do niezbędnych świadczeń, zmniejszy liczbę konsultacji ze specjalistami i liczbę hospitalizacji, zredukuje polifarmakoterapie, a także poprawi wykorzystanie zasobów na szczeblu gminy, powiatu i podstawowej opieki zdrowotnej.  

***

Bank Światowy będzie wspierał polską administrację w zakresie monitoringu implementacji pilotaży opieki koordynowanej. Ewaluacja ta będzie wymagała nowatorskiego podejścia w zakresie metod uwzględniających rzeczywiste wdrażanie poszczególnych, skomplikowanych zmian.

Rolą Banku Światowego będzie między innymi dostarczenie informacji na temat tego, jak nowe świadczenia w ramach opieki koordynowanej są wykorzystywane przez gospodarstwa domowe, oraz czy usługi realizowane przez różne placówki są wysokiej jakości. W rezultacie, monitoring i ewaluacja mają odpowiedzieć na pytanie czy modele opieki koordynowanej powinny być wdrażane na większą skalę w całym kraju.