Skip to Main Navigation
Slideshow 2017.8.10

Хөдөө орон нутгийн иргэд бага боловсролын төслийн талаар ярьж байна

""

Монгол Улс өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй, хүн ам сийрэг суурьшдаг тул хүүхдүүдэд чанартай бага боловсрол олгоход уламжлалт арга хэлбэрээс өөр шийдэл хэрэгтэй байдаг. Иймд Дэлхийн Банкнаас малчдын хэрэгцээ шаардлагад тохирсон хэд хэдэн дэвшилтэт санаачилга бүхий нэгэн төслийг хэрэгжүүлсэн юм. Эдгээр шинэ санаачилгын үр дүнд сургууль завсардалт багасаж, хүүхдүүдийн сурлага ахисны зэрэгцээ эцэг эх, олон нийтийн хүүхдүүдийн боловсрол, хөгжилд илүү анхаардаг болсон юм.