Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Монгол дахь сургуулийн өмнөх боловсрол

2017.6.16

Монгол дахь сургуулийн өмнөх боловсролын нөхцөл байдал ямар байна вэ? Малчдын хүүхдүүдийг ямар аргаар сургуульд бэлтгэх вэ? Энэ талаар Дэлхийн Банкнаас хийсэн судалгаа, малчдын хүүхдүүдийг сургуульд бэлтгэх үр дүнтэй шинэлэг аргын талаар үзээрэй.