Skip to Main Navigation
Видео2012.3.16

эдийн засгийн хөгжлийг үү эсвэл байгаль орчноо хамгаалах асуудлыг нэн тэргүүнд авч үзэх үү

https://www.kaltura.com/index.php/kwidget/cache_st/1331234042/wid/_619672/uiconf_id/4909271/entry_id/1_rdblp2ey
Монгол улсын эдийн засаг түргэн өсөж байгаагийн хирээр орон нутгийн болон олон улсын байгууллагууд байгаль орчныг хамгаалахад ихээхэн анхаарал хандуулах болсон.