Skip to Main Navigation
Infographic 2021.7.01

Дэлхийн Банк Группын Монгол Устай түншлэх шинэ хүрээ: Эрсдэлийг даахуйц сэргэлт болон тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг дэмжих нь

Дэлхийн Банк Группын Монгол Улстай хамтран ажиллах Түншлэлийн шинэ хүрээ нь Монгол Улс КОВИД-19 хямралыг богино хугацаанд даван туулахын зэрэгцээ ирээдүйд ажлын байр бий болгох, уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулахад илүүтэй анхаарах байдлаар илүү тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлт болон  эрсдэлийг даахуйц сэргэлтийг цогцлооход дэмжлэг үзүүлэх юм. Тус түншлэлийн хүрээний үндсэн чиглэлүүдийн талаар дараах инфографикаас үзнэ үү.