Skip to Main Navigation
ວີດີໂອ25 ມິ.ຖ. 2024

Lao PDR Public Financial Management Reform Video SOE Reform: ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດ

ທະນາຄານໂລກ ສ້າງແຜນງານປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ດ້ວຍທຶນຈາກ ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ເພື່ອຊ່ວຍ ກະຊວງການເງິນ ປັບປຸງການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ, ເກັບລາຍຮັບພາຍໃນ, ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ. ໃນຊຸດວິດີໂອ ຈະອະທິບາຍວຽກງານດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດ. ວິດີໂອທີ 3 ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດ.