Skip to Main Navigation
Factsheet 12. studenoga 2020.

Savjetodavne usluge za pripremu Nacionalne razvojne strategije do 2030

Image

Savjetodavne usluge u svrhu potpore za uspostavu sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem te pripremu Nacionalne razvojne strategije do 2030.

OSNOVNE INFORMACIJE

Pozdravljamo objavu nacrta Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. koja će pomoći u definiranju vizije razvoja Hrvatske za iduće desetljeće. Što se tiče uloge Svjetske banke u pripremi Strategije i podršci Vladi RH tijekom njezine izrade, objavljujemo sažetak s osnovnim informacijama koje pojašnjavaju ulogu Svjetske banke u procesu pripreme Strategije. Analitička dokumentacija koju je Svjetska banka pripremila kao podlogu za izradu Strategije, a koja je dostavljena Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, također je dostupna za sve zainteresirane. 

1.       Koji je bio zadatak Svjetske banke u okviru pripreme Nacionalne razvojne strategije?

U prosincu 2017. Hrvatska je donijela Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem (NN 123/2017), kojim se regulira novi sustav strateškog planiranja. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) započelo je 2018. s izazovnim zadatkom operacionalizacije novog sustava strateškog planiranja i koordinacije izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Nacionalna razvojna strategija krovni je dokument u kojemu se daju strateške smjernice za sve razvojne politike i akte strateškog planiranja nižih razina. U kontekstu tog zadatka Ministarstvo je od Svjetske banke zatražilo tehničku pomoć. Angažman je započeo u svibnju 2018. i organiziran je u tri komponente: (i) podrška pripremi Nacionalne razvojne strategije do 2030. kroz izradu analitičkih podloga i  davanje savjeta o metodologiji izrade Strategije, (ii) podrška provedbi sustava strateškog planiranja uključujući metodološke smjernice i alate i (iii) razvoj kapaciteta i podrška provedbi reforme sustava strateškog planiranja.

2.       Zašto se izrađuju nacionalne razvojne strategije?

Nacionalna razvojna strategija do 2030. trebala bi usmjeravati razvoj Hrvatske u narednih 10 godina. Iako su i ranije u Hrvatskoj donošeni sveobuhvatni strateški akti, ovoga puta Vlada je po prvi put odlučila primijeniti sveobuhvatan proces temeljen na dokazima, te participativni pristup odozdo prema gore. Slični se akti redovito donose i u drugim državama, a u tom je složenom postupku analitička podrška stručnjaka uobičajena i često se koristi. Svjetska banka pružala je tehničku pomoć mnogim vladama u sličnim procesima, uključujući one u Kazahstanu, Kataru, Kini i Maleziji. Kao i mnoge druge nacionalne strategije u svijetu, hrvatska Nacionalna razvojna strategija treba definirati jasnu i dugoročnu viziju zemlje te pružiti strateške smjernice za sve razvojne politike i akte strateškog planiranja na nižoj razini. Osim toga, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koristi analitičke podloge kao i informacije dobivene tijekom savjetodavnog procesa provedenog u pripremi Strategije u pripremi za  programsko razdoblje EU-a 2021.–2027.

3.       Koja je uloga Svjetske banke u izradi hrvatske Nacionalne razvojne strategije?

Glavna uloga Svjetske banke u procesu izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. bila je pružanje analitičke podrške. Banka je pružala podršku Vladi RH, MRRFEU-u i resornim ministarstvima u procesu izrade Strategije kroz pripremu bogate analitičke dokumentacije u obliku sektorskih analitičkih podloga koje su obuhvatile velik broj područja važnih za gospodarski razvoj.

Na zahtjev MRRFEU-a i resornih ministarstava izrađene su sljedeće analitičke podloge: Makroekonomska stabilnost, fiskalna politika i oporezivanje; Rast, konkurentnost i inovacije; Poljoprivreda, ribarstvo i prerada hrane u hrvatskom prehrambenom sektoru i bio-gospodarstvu; Obrazovanje i vještine; Energetski sektor; Okoliš; Obiteljske politike; Sektor zdravstva; Pravosudni sektor; Tržište rada; Porezne olakšice za obitelji s djecom; Modernizacija javne uprave; Regionalna dostupnost socijalnih usluga; Upravljanje državnom imovinom; Teritorijalni razvoj i Sektor prometa. Te je podloge odobrio upravljački odbor na razini Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Osim toga, Svjetska banka neovisno je izradila sažetak analitičkih podloga i pet dodatnih dokumenata jer ih je smatrala važnima za pripremu Nacionalne razvojne strategije: Primjerenost mirovina u Hrvatskoj; Siromaštvo; Procjena rodne ravnopravnosti; Pametni gradovi i Pametni otoci (dostupno samo na engleskom). Sektorske analitičke podloge dostavljene su Ministarstvu u srpnju 2019. Analitičke podloge i dodatni dokumenti ukupno imaju više od 1500 stranica, a podloge su dostupne i na hrvatskom jeziku.

Analitičkim podlogama se nastojalo pomoći javnim tijelima da prepoznaju najveće razvojne jazove, definiraju prioritete za reforme i ulaganja na temelju vizije i strateških ciljeva koje je donijelo Ministarstvo i definiraju potrebne aktivnosti kako bi se zemlja približila svojim ciljevima za 2030. godinu.

Zadaća Banke također je uključivala metodološku podršku, odnosno pružanje tehničke pomoći o metodologiji izrade nacionalne strategije te podršku MRRFEU-u u nekoliko faza savjetovanja s dionicima. Dionici su uključivali predstavnike javnih tijela, poslodavaca (privatnih poduzeća) i udruga poslodavaca, sindikata, akademske i znanstvene zajednice, civilnog društva, poduzeća u državnom vlasništvu, nacionalnih vijeća i zaklada. Kad Ministarstvo uputi Banci nacrt Nacionalne razvojne strategije, neovisni tim provest će ex ante ocjenu Strategije.

Pristup Banke temelji se na povezivanju iskusnih stručnjaka iz njezine velike međunarodne baze i lokalnih konzultanata koji posjeduju znanja specifična za pojedinu zemlju. Svjetska banka u svojem radu posebnu pažnju posvećuje kvaliteti procesa pružanja tehničke pomoći i izrade analitičkih podloga, koje prolaze nekoliko faza procesa osiguranja kvalitete. Aktivnostima i rezultatima u okviru ovog zadatka pridonijelo je oko 125 zaposlenika i konzultanata Svjetske banke, a tim za osiguranje kvalitete sastojao se od tridesetak stručnjaka i menadžera Svjetske banke. Ovaj angažman s MRRFEU-om još uvijek je u tijeku.

4.       Zašto Svjetska banka provodi projekte pružanja savjetodavnih usluga u Hrvatskoj?

Svjetska banka pruža tehničku pomoć MRRFEU-u na temelju programa Savjetodavnih usluga uz naknadu (engl. Reimbursable Advisory Services, RAS). RAS je program prilagođenih savjetodavnih usluga koji Svjetska banka nudi svim svojim zemljama članicama, no većinom se koristi u zemljama srednjeg i visokog dohotka. Savjetodavne usluge traži pojedina zemlja i plaća ih vlastitim sredstvima ili sredstvima trećih strana. U Hrvatskoj, kao i u većini država EU-a, za financiranje RAS-a redovito se koriste sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Savjetodavnim uslugama državama se osigurava podrška u oblikovanju i provedbi boljih politika, jačanju institucija, izgradnji kapaciteta i usmjeravanju razvojnih strategija te njihovu doprinosu globalnom razvojnim izazovima. Svjetska banka kroz takve usluge može ponuditi najbolje globalne prakse i najmoderniju bazu znanja te može angažirati vodeće svjetske stručnjake radi rješavanja različitih vrsta izazova. U Hrvatskoj je program savjetodavnih usluga usmjeren na rješavanje institucionalnih slabosti koje smanjuju učinkovitost javnog sektora, pružanje podrške izgradnji kapaciteta i poboljšanje iskorištenosti sredstava EU-a.

Tekući RAS-ovi
RAS Pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije s Ministarstvom znanosti i obrazovanja radi ocjene kvalitete javnih ulaganja u znanost, tehnologije i inovacije (STI područje).
RAS Strateška transformacija poljoprivrede i ruralnog prostora radi povećanja kapaciteta Ministarstva poljoprivrede za strateško planiranje temeljeno na dokazima, provedbu i praćenje izrade razvojnih strategija za poljoprivredu i ribarstvo/akvakulturu.
RAS Rast i radna mjesta u Slavoniji, Baranji i Srijemu s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije radi pružanja podrške Vladi u maksimalnoj iskorištenosti dostupnih EU sredstava i gospodarskom razvoju istočne Hrvatske.
RAS Načela kružnoga gospodarstva u gospodarenju otpadom s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja radi poboljšanja sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj i prelaska na kružno gospodarstvo.