Skip to Main Navigation
مطلب مطبوعاتی1 مارچ 2022

بانک جهانی رویکرد توسعه یافته ای را به منظور حمایت از مردم افغانستان اعلام کرد

واشنگتن، اول ماه مارچ سال ۲۰۲۲ ـ بر اساس درخواست کمک کنندگان مالی صندوق بازسازی افغانستان جامعه جهانی، هیات مدیره بانک جهانی امروز رویکرد توسعه یافته ایی را تصویب کرد که بربنیاد آن بیش یک میلیارد دالر از وجوه مالی صندوق بازسازی افغانستان به نهاد های سومی خارج از کنترول طالبان به شمول سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی بین المللی اختصاص داده شود.

این رویکرد در حالی تصویب شده است که به تاریخ ۱۵ دسمبر سال گذشته ۲۸۰ میلیون دالر از وجوه صندوق بازسازی افغانستان که شامل ۱۰۰ میلیون دالر برای یونیسف و ۱۸۰ میلیون دالر برای برنامه خوراکی جهان میشود جهت پاسخگویی به نیازهای حیاتی مردم افغانستان در ماه‌ های زمستان فراهم گردیده بود.

هدف از تصویب این رویکرد توسعه یافته حمایت از ارایه خدمات اساسی، حفاظت از افغان های آسیب پذیر، حفاظت از سرمایه بشری و خدمات کلیدی اجتماعی و اقتصادی و کاهش نیازمندی به کمک های بشری در آینده می باشد. صندوق بازسازی افغانستان هم چنان به عنوان اصلی ترین وسیله هماهنگ سازی کمک های مالی باقی مانده و بانک جهانی به حمایت از مردم افغانستان متعهد می باشد.

در گام نخست، تمویل کننده های صندوق بازسازی افغانستان در مورد چهار پروژه به ارزش تقریباً ۶۰۰ میلیون دالر تصمیم خواهند گرفت که به نیازهای فوری در بخش‌های آموزش، صحت، زراعت، و همچنان معیشت جامعه با تمرکز شدید روی سهمگیری و استفاده زنان و دختران از این کمک ها، رسیدگی نماید.

بانک جهانی در هفته‌های آینده با تمویل کننده گان صندوق بازسازی افغانستان و دیگر شرکای خود از نزدیک کار خواهد کرد تا طرح این پروژه‌ها و اختصاص وجوه مالی آن نهایی گردد. پالیسی ‌های عملیاتی بانک جهانی بالای تمام قراردادهای که در چوکات این پروژه‌ها عملی می گردد تطبیق گردیده و بانک جهانی در مرحله طرح ریزی و نظارت پروژه‌ها نقش فعال خواهد داشت.

این مبلغ ابتدایی ۶۰۰ میلیون دالر با تخصیص‌ های بیشتر صندوق بازسازی افغانستان به ادارات ملل متحد در جریان سال ۲۰۲۲ به همراه خواهد بود البته در صورتی که شرایط اجازه بدهد و تمویل کنندگان بین المللی صندوق بازسازی افغانستان تصمیم بگیرند. این رویکرد مرحله ‌وار به شکلی طراحی شده است که انعطاف پذیر بوده و قابلیت تطابق و سازگاری را با وضعیت در حال تغییر افغانستان را دارد.

تمویل کنندگان صندوق بازسازی افغانستان استفاده از چهارچوب تسهیل کمک های بشری که مشترکاً توسط سازمان ملل متحد و گروپ بانک جهانی طراحی شده است را بررسی کرده و از این چهارب چوب برای تسهیل پرداخت‌های مالی تا زمانی که یک راه حل دایمی پیدا شود، کار خواهد گرفت.

در چوکات این رویکرد توسعه یافته، بانک جهانی به نشر گزارش نظارت اقتصاد افغانستان و دیگر نشرات تحلیلی در  ساحاتی مانند سکتور مالی، سکتور خصوصی، و فقر زیر نام آینده افغانستان ادامه خواهد داد تا با جامعه جهانی دخیل بوده و کمک به مردم افغانستان را پشتیبانی نماید.

شماره مطلب مطبوعاتی: SAR/2022

ارتباط

واشنگتن
ایلینا کاربان

Blogs

    loader image

WHAT'S NEW

    loader image