Skip to Main Navigation
مطلب مطبوعاتی 6 فبروری 2019

بانک جهانی به منظور تقویت رشد اقتصادی، بهبود ارائه خدمات و تداوم اصلاحات اداری در افغانستان ۳۲۵ میلیون دالر مساعدت می نماید

Image

کابل، مؤرخ ۶ فبروری سال ۲۰۱۹ –  موافقتنامه بستۀ جدید کمک مالی بلاعوض به ارزش ۳۲۵ میلیون دالر امریکایی، امروز میان محترم محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء و تکنالوژی و محترم شوبهم چوهدری، رئیس بانک جهانی در افغانستان امضاء گردید.

محترم داکتر قیومی، سرپرست وزارت مالیه در مورد امضای این موافقتنامه گفت: "موافقتنامه های تمویل سه پروژه که امروز با مسؤولین محترم بانک جهانی امضاء می گردد، ارزش مجموعی آن بالغ بر ۳۲۵میلیون دالر امریکایی می باشد که بادرنظرداشت نیازمندی ها و ولویت های حکومت و مردم افغانستان، در راستای تقویت رشد اقتصادی، بهبود ارائه خدمات و تداوم اصلاحات اداری تطبیق خواهد شد." وی افزود: "از جمله این بستۀ مالی مبلغ ۲۰۰میلیون دالر به پروژه کارموندنه یا اشتغالزایی، مبلغ ۵۰ میلیون دالر برای پروژه سرمایه گذاری در شهرها و مبلغ ۷۵میلیون دالر  به پروژه تغییر اختصاص داده شده است. از کمک های های ارزشمند بانک جهانی در راستای تمویل این پروژه های مهم و اساسی ابراز سپاس و قدردانی می نمایم."

این بستۀ جدید کمک مالی مشمول بخش های ذیل است:

  •       ۲۰۰ میلیون دالر این کمک بلاعوض از طریق پروژه اشتغال زایی – کارموندنه به هدف تقویت محیط مناسب به منظور ایجاد فرصت های اقتصادی در محلات نهایت آسیب پذیر برای بیجا شدگان داخلی و مردم نیازمند اختصاص داده شده است. این کمک بلاعوض در برگیرندۀ ۱۵۰ میلیون دالر سهم اداره انکشاف بین المللی بانک جهانی (فراهم کننده منابع  مالی برای فقیر ترین کشورهای جهان) و ۵۰ میلیون دالر سهم صندوق بازسازی افغانستان که از سوی ۳۴ تمویل کننده بین المللی حمایت و توسط بانک جهانی مدیریت میگردد، میباشد.
  •       قرار است به ارزش ۵۰ میلیون دالر این بستۀ کمک بلاعوض برای پروژه سرمایه گذاری در شهرها به منظور انکشاف پایدار و بهبود شرایط زندگی در مراکز ۹ ولایت از طریق توانمند سازی ظرفیت شاروالی ها، بهبود مدیریت و ایجاد زیربنا ها اختصاص یابد. مبلغ ۲۵  میلیون دالر این کمک مالی سهم اداره انکشاف بین المللی بانک جهانی و ۲۵ میلیون دالر دیگر آن سهم صندوق بازسازی افغانستان می باشد.
  •       به همین ترتیب مبلغ ۷۵ میلیون دالر این کمک مالی برای برنامه اصلاحات منابع بشری و اداری دولت افغانستان (پروژه تغییر) به هدف ارتقاء ظرفیت وزارتخانه ها و ادارات ذیربط دولتی اختصاص می یابد. این کمک بلاعوض مالی مشمول ۲۵ میلیون دالر سهم اداره انکشاف بین المللی بانک جهانی و 50 میلیون دالر بقیه آن از وجوه تمویلی صندوق بازسازی افغانستان پرداخت میشود.

شوبهم چوهدری، رئیس بانک جهانی در افغانستان میگوید: "در حال حاضر دسترسی به فرصت های کاری و خدمات بهتر از جمله نیازمندی های مبرم مردم افغانستان، بویژه بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان پنداشته میشود. این تعهدات مالی جدید ظرفیت ادارات حکومتی را در راستای طرح و تطبیق پلان ها به هدف ارایه خدمات بهتر و دست یافتن به اهداف کلیدی پالیسی های انکشافی از طریق تقویت اصلاحات اداری بهبود می بخشد."

پروژه اشتغال زایی با اتخاذ یک رویکرد همه شمول اجتماعی در نظر دارد تا فرصت های اقتصادی و کاریابی مناسب را در شهر ها و محلات آسیب پذیر برای عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی فراهم سازد. توقع میرود که با فراهم سازی تسهیلات برای عودت کنندگان در بخش دسترسی به اسناد مورد نیاز، زمینه سازی برای اشتغال زایی کوتاه مدت، بهبود زیربنا ها به منظور تقویت بازار کار و حمایت از اصلاحات قوانین و مقررات به منظور تشویق سرمایه گذاری، شرایط زندگی برای آنها به طور قابل ملاحظه بهبود یابد.

قرار است که این پروژه توسط وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه، اداره مستقل ارگان های محلی و شاروالی کابل تطبیق شود. افزون بر این، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نیز بخشی از فعالیت های این پروژه را برعهده خواهد داشت. بخشی از ابتکارات این پروژه متمرکز به ایجاد و تقویت ظرفیت خدمات کنسولی در وزارت امور خارجه می باشد که مطابق آن برای مهاجرین افغان مقیم پاکستان سهولت های لازم در بخش دسترسی به معلومات مورد نیاز و ادغام اقتصادی و اجتماعی آنها در افغانستان فراهم خواهد گردید.

پروژه سرمایه گذاری در شهر ها کمک های تخنیکی را برای دولت افغانستان در راستای تطبیق وجوه مشوقه شاروالی مطابق مواد مندرج قانون جدید شاروالی فراهم میکند و توقع میرود که در روشنی آن شاروالی کابل قادر به تدوین و تطبیق یک "رویکرد مبتنی بر شواهد" به منظور پلانگذاری سرمایه گذاری شاروالی ها در ۹ ولایت بزرگ کشور گردد. علاوه بر آن، پروژه سرمایه گذاری در شهرها در نظر دارد تا دامنه ارایه خدمات شاروالی و بازسازی زیربنا های اولیه را در یکعده ولایت مشخص توسعه دهد. این پروژه در حقیقت متمم پروژه انکشاف شاروالی کابل که از طرف صندوق بازسازی افغانستان و همچنان پروژه حمایت انکشاف شهری که از سوی اداره انکشاف بین المللی بانک جهانی تمویل میشوند، میباشد.

پروژه تغییر جایگزین پروگرام ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج افغانستان خواهد گردید و قرار است که دولت افغانستان را در راستای تطبیق پالیسی ها و برنامه های دارای اولویت ملی از طریق زمینه سازی برای استخدام شفاف کارکنان ادارات دولتی مطابق شایستگی و تخصص و تطبیق اصلاحات اداری در ۱۶ وزارتخانه های کمک نماید. این پروژه حکومت افغانستان را از طریق ایجاد ۱۵۰۰ بست خدمات ملکی به منظور توانمند سازی وزارتخانه در تطبیق اهداف و اولویت های کاری شان حمایت تخنیکی و مالی می نماید. قرار است که پروژه تغییر توسط کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تطبیق گردد.


شماره مطلب مطبوعاتی: SAR/2019

ارتباط

واشنگتن
ایلینا کارابان
بانک جهانی
+۱۲۰۲۴۷۳۹۲۷۷
ekaraban@worldbank.org
Api
Api