Skip to Main Navigation
مطلب مطبوعاتی 10 اپریل 2018

امضای سه توافقتنامه کمکهای بلاعوض به ارزش ۶۹۱ میلیون دالر میان وزارت مالیه و بانک جهانی به منظور تقویت اقتصاد و بهبود عرضه خدمات صحی

Image

عکس: وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان


کابل، ۲۱ حمل ۱۳۹۷ (مطابق۱۰ اپریل ۲۰۱۸) –  محترم اکلیل حکیمی، وزیر مالیه سه قرارداد کمک بلاعوض به ارزش ۶۹۱ میلیون دالر آمریکایی را در حضور محترم فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، محترم شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و محترمه ایتل سنهاوسر، سرپرست معاونیت بانک جهانی برای جنوب آسیا با محترم شوبهم چوهدری، رییس بانک جهانی در افغانستان، به امضاء رسانیدند.

هدف عمدۀ این کمک مالی، که بتاریخ ۲۸ ماه مارچ ۲۰۱۸ توسط بورد هیت اجراییوی بانک جهانی و بتاریخ ۱۲ مارچ ۲۰۱۸ توسط کمیته رهبری صندوق بازسازی افغانستان منظور گردید، افزایش دسترسی افغانها به خدمات با کیفیت صحی، عصری سازی سیستم بانک های دولتی، اتصال زیرساختهای تکنالوژی مخابراتی، توسعه خدمات دولتی با استفاده از روش حکومتداری الکترونیکی و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری سکتور خصوصی در این بخش میباشد.

محترم اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در این مورد اظهارداشت: "بالا بردن کیفیت خدمات صحی، تقویت زیر بناء های بانکداری و دیجیتلی ساختن سیستم های دولتی، توانایی های ما را برای ارائه خدمات بهتر و با کیفیت برای مردم ما افزایش میدهد. ایشان اضافه نموند: این کمک نشان دهندۀ حمایت های دوامدار و تعهد جامعۀ جهانی است که حکومت افغانستان را بخاطر تطبیق اصلاحات دارای اولویت برای انکشاف پایدار کمک می کند."

از مجموع این بستۀ کمک بلاعوض، ۲۳۱ میلیون دالر توسط اداره انکشاف بین المللی گروپ بانک جهانی (بخش فراهم کننده منابع  و کمک ها برای فقیر ترین کشور ها)، ۴۲۵ میلیون دالر توسط صندوق بازسازی افغانستان، که توسط بانک جهانی مدیریت می شود، و همچنان ۳۵ ه میلیون دالر متباقی توسط صندوق جهانی سرمایه گذاری برای صحت مادران و اطفال فراهم گردیده است . 

"در حال حاضر دولت افغانستان در تلاش تطبیق یک برنامه اصلاحات فراگیر همزمان با افزایش فشار های بودیجوی ناشی از کاهش میزان عواید داخلی، با آنکه جمع آوری عواید بهبود یافته است، اما نیازمندی به منظور تأمین هزینه های امنیتی و پروژه های انکشافی نیز به طور متداوم در حال افزایش است،" این مطلب را شوبهم چوهدری، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان اظهار نموده، افزود: "باوجود اوضاع پر چالش و گستردگی مشکلات، گروپ بانک جهانی با منظوری بسته جدید کمک مالی بلاعوض یکبار دیگر تعهد دراز مدت خود را در قبال حمایت از دولت افغانستان جهت بهبود هرچه بیشتر خدمات مورد نیاز برای افغانها تجدید مینماید. به گونه مثال، ما توقع داریم که پروژه جدید صحت سبب بهبود خدمات صحی و تأمین شرایط تغذی بهتر برای همه افغانها در سراسر این کشور گردد."

این بستۀ کمک بلاعوض ۶۹۱ میلیون دالر غرض تمویل سه برنامه ذیل فراهم گردیده است:

  • ۶۰۰ میلیون دالر برای پروژه صحتمندی افغانستان جهت ارتقاء و کیفیت خدمات صحی، تغذی و تنظیم خانواده در سراسر این کشور. این کمک بلاعوض شامل: ۱۴۰ میلیون دالر کمک بانک جهانی، ۴۲۵ میلیون دالر کمک تمویل کننده گان صندوق بازسازی افغانستان و ۳۵ میلیون دالرآن کمک صندوق جهانی سرمایه گذاری برای صحت مادران و اطفال میباشد. این پروژه توسط وزارت صحت عامه تطبیق میگردد.
  • ۵۱ میلیون دالر کمک بلاعوض بانک جهانی برای پروژه دیجیتل کاسا-۱ افغانستان جهت افزایش دسترسی به انترنت با قیمت نازل، جذب سرمایه گذاران خصوصی، و ارتقای ظرفیت دولت غرض عرضه خدمات به شکل دیجیتل با حمایت زیربنای واحد منطقوی و بمیان آوردن محیط عملی. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مسوولیت تطبیق این پروژه را بعهده دارد؛ و
  •  ۴۰ میلیون دالر کمک بلاعوض بانک جهانی برای پروژه عصری سازی سیستم بانک های دولتی جهت تقويت حکومتداری و بالابردن موثریت عملیاتی بانک های دولتی. هدف عمده این پروژه توانمند سازی چهارچوب حقوقی و تقویت فعالیت های عملیاتی بانک های دولتی میباشد. این پروژه را وزارت مالیه تطبیق مینماید و قرار است از طریق پروژه متذکره سه بانک دولتی: نوی کابل بانک، بانک ملی افغان و پشتنی بانک، در عرصه های ایجاد شفافیت، مؤثریت و عصری سازی امورات بانکداری مورد حمایت قرار گیرد.  برعلاوه زیربنا های تکنالوژی معلوماتی و انکشاف مودل های دراز مدت تجارتی در بانک های فوق الذکر به منظور دستیابی به رُشد فراگیر اقتصادی ایجاد گردد.

-----------

یادداشت:

صندوق بازسازی افغانستان یک وسیله تمویل بودجه ملی دولت افغانستان میباشد، که منابع مالی ان توسط ۳۴ تمویل کننده فراهم و بانک جهانی مسوولیت مدیریت این صندوق را به نماینده گی تمویل کننده ان بعهده دارد. دولت افغانستان مسوولیت تطبیق تمام پروژه ها و مصارف مبالغ تعهد شده را از مجرای بودجه ملی به عهده دارد. تمامی تعهدات این صندوق برای دولت افغانستان به شیوه قابل پیشبینی بوده و بمنظور تقویت چارچوب متعبر ارزیابی صورت میگیرد. صندوق متذکره همچنان نقش کلیدی را در راستای ایجاد یک میکانیزم هماهنگ کننده و زمینه تبادل نظر و بحث روی چگونگی تطبیق برنامه های اصلاحی دولت نیز بازی می کند.

 صندوق جهانی سرمایه گذاری برای صحت مادران و اطفال یک مشارکت میان شرکای انکشافی میباشد که کشور ها و همکاران ذیدخل را بدور یک پلان مشترک غرض اولویت بندی نیازمندی های سکتور صحت بسیج میسازد. این صندوق نقش کلیدی در فراهم اوری منابع مالی مورد نیاز برای کشورهای که از کمکهای این صندوق مستفید میشوند، از طریق اداراه انکشاف بین المللی و بانک بین المللی بازسازی و انکشاف گروپ بانک جهانی و نیز سایرمنابع ذیعلاقه و یا هم سکتور خصوصی ترغیب و فراهم مینماید.


شماره مطلب مطبوعاتی: SAR/۲۰۱۸

ارتباط

در کابل
اجمل حمید عبدالرحیمزی
وزارت مالیه
۰۷۰۴۹۹۹۹۵۹
tamas@mof.gov.af
عبدالرووف ضیاء
بانک جهانی
۰۷۰۱۱۳۳۳۲۸
infoafghanistan@worldbank.org
واشتنگتن
ایلینا کارابان
بانک جهانی
+۱۲۰۲۴۷۳۹۲۷۷
ekaraban@worldbank.org
Api
Api