Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 21 април, 2018

Акционерите в Групата на Световната банка подкрепиха $13 млрд. повишаване на капитала и пакет от реформи

Удивителна подкрепа за повишаването на капитала на МБВР и МФК, промяна в дяловото участие и по-голяма ефективност и ефикасност на институциите в Групата

ВАШИНГТОН, 21 април, 2018 – Акционерите на Групата на Световната банка – правителствата на 189 страни, подкрепиха днес амбициозен пакет от мерки, който включва 13 млрд. щатски долара увеличение на капитала, както и редица вътрешни реформи и набор от мерки и политики, целящи да засилят в голяма степен световната борба с бедността и институционалната способност на Групата да привлича ресурси, за да изпълнява мисията си и да работи там, където има най-голяма нужда от помощ.

Финансовият пакет, одобрен от Комитета за развитие на Борда на управителите, се състои от 7,5 млиарда долара платим капитал за Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и 5,5 милиарда долара платим капитал за Международната финансова корпорация (МФК/IFC), чрез общо и селективно увеличение на капитала, като по този начин общият капитал на МБВР ще възлезе на 52,6 милиарда долара. Увеличението на капитала ще бъде подсилено от широк набор от вътрешни промени, които включват нов начин за извършване на операции и реформи за повишаване на ефективността, както и мерки, свързани с цените на заемите, и други промени, целящи създаване на една по-силна Група на Световната банка.

Пакетът идва в продължение на силната подкрепа за фонда за най-бедните страни - Международната асоциация за развитие, която беше получена от страните донори преди време, както и на фона на успешната емисия на облигации за най-бедните държави и в допълнение на засиления финансов капацитет на Многостранната агенция за гарантиране на инвестиците.

От днес нататък финансиращите институции на Групата на Световната банка се очаква да достигнат среден годишен кредитен портфейл от около 100 милиарда долара в периода на финансовите години 2019-2030, като от това ще се възползват всички страни-членки с различни доходи.

„Чрез това историческо съгласие, постигнато днес, нашите акционери ясно показаха своята подновена увереност в световното сътрудничество и ние високо ценим силната подкрепа на нашите страни-членки“, заяви президентът на Групата на Световната банка Джим Ким. „Това повишение на капитала e от съществено значение за нас, тъй като ще ни позволи да напреднем в усилията си да увеличим в максимална степен средствата за развитие и да отговорим на очакванията на хората, на които ние сме призвани да служим. Нашите акционери призоваха Групата на Световната банка да утвърди лидерската си позиция за решаване на множеството застъпващи се предизвикателства и този капиталов пакет ни дава възможност за по-големи действия в отговор на рисковете пред глобалната стабилност и сигурност, особено в бедните и пострадали от конфликти държави.“

Пакетът, одобрен от Комитета за развитие, следва ангажимента на акционерите за Групата на Световната банка да се подпомагат по-добре всички страни-клиенти в усилията им да се справят с глобалните предизвикателства, като същевременно се предоставя помощ в области, които най-много се нуждаят от финансиране. В рамите на различните групи от държиви ще се подкрепят проекти, насърчаващи дългосрочен и устойчив растеж, включително и инвестиции в човешкия капитал и за създаване на способност за издръжливост на шокове. Пакетът включва и сериозен ангажимент от страна на групата на Световната банка за по-нататъшно укрепване на нейния оперативен модел и ефективност.

Комитетът за развитие също така прие и препоръките от прегледа на дяловото участие, извършен по-рано тази година. Те включват селективно увеличение на капитала за МБВР, което ще доведе до променено акционерно участие и ще намали липсата на представителство, като в същото време ще продължи с ясни стъпки увеличаването на гласовете на страните с нововъзникващи пазари и развиващите се икономики. Препоръките също така включват и селективно увеличение на капитала на МФК/IFC, което ще доведе до по-изравнено право на глас в рамките на институциите в Групата на Световната банка и ще подкрепи увеличаването на капитала на МФК.

Освен това акционерите потвърдиха своя ангажимент към двойните цели за прекратяване на крайната бедност и насърчаване на споделеното благоденствие, както и към четирите ключови приоритета, които Групата на Световната банка си определи, а именно:

  1. Остава ангажирана с всички клиенти;
  2. Играе водеща роля за определяне на дневния ред и разпределението на глобални обществени блага;
  3. Мобилизира капитал и създава пазари; и
  4. Непрекъснато подобрява на ефективността си и вътрешния си оперативен модел.

Официалното комюнике на Комисията по развитие отбелязва предизвикателствата на фона, на които беше одобрен пакетът за увеличение на капитала и в него се казва: "Капиталовият пакет беше изготвен на фона на променяща се и все по-сложна среда, съврзана с въпросите на развитието. Въпреки впечатляващите промени през последните десетилетия, напредъкът в развитието остава неравномерен. Задържането на темповете на растежа от миналото и посрещането на нововъзникващите предизвикателства ще изисква постоянно усилие в условията на устойчиви глобални и структурни промени в световната икономика.“

Комисията по развитие приветства успешното приключване на преговорите по финансовия и политически пакет и поиска от Борда на директорите и ръководството на Групата на Световната банка да внесат проекторезолюции до управителите от страните-членки до края на юни, за да се постигне одобрение по време на Годишните срещи през есена на 2018 г.

Групата на Световната банка

Групата на Световната банка играе ключова роля в глобалните усилия за прекратяване на крайната бедност и засилване на споделения просперитет. Тя се състои от пет институции: Световна банка, включително Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР/IBRD) и Международната асоциация за развитие (МАР/IDA); Международната финансова корпорация (МФК/IFC); Многостранната агенция за гарантиране на инвестициите (МАГИ/MIGA); и Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (МЦУИС/ICSID). Работейки заедно в повече от 100 държави, тези институции осигуряват финансиране, консултации и други решения, които дават възможност на страните да отговорят на най-неотложните предизвикателства на развитието.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2018/149/ECR

Контакт

Във Вашингтон
David Theis
За контактие
(202) 458-8626
dtheis@worldbankgroup.org
Api
Api