Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 29 март, 2018

Страните от Европа и Централна Азия разширяват икономическите възможности за жените, но изостават с приемането на закони срещу насилието, се казва в нов доклад на Групата на Световната банка

ВАШИНГТОН, 29 март, 2018 – Страните от Европа и Централна Азия бележат напредък по отношение равенството между половете - през последните две години в региона са осъществени15 реформи в законодателството, насочени към подобряване на икономическото приобщаване на жените, се казва в нов доклад на Групата на Световната банка, озаглавен "Жени, бизнес и законодателство 2018".

Въпреки това, страните в региона изостават с осигуряването на адекватна защита на жените от насилие, особено на работното място. Все още широко разпространени в региона са ограничения за жените да заемат определени работни места, се казва в доклада, който излиза всеки две години и  анализира законите, ограничаващи заетостта и предприемаческата дейност на жените в 189 държави, включително 25 страни от региона на Европа и Централна Азия.

В петото си издание докладът въвежда система за оценяване от 0 до 100, за да се направи по-добро проследяване на напредъка при прилагането на реформи. Всяка наблюдавана страна получава точки по всеки един от седемте индикатора, които се разглеждат в доклада, а именно: достъп до институции, разпореждане със собственост, заетост и стимулиране на заетостта, достъп до съдебната система, достъп до кредит и защита на жените от насилие.

"Страните в региона на Европа и Централна Азия обикновено не разграничават жените и мъжете в много от индикаторите на „Жени, бизнес и законодателство“. Въпреки това, липсата на адекватна защита срещу домашното насилие или сексуален тормоз на работното място, както и наличието на ограничения по отношение на заетостта, може да намали потенциалните доходи на жените и да ограничи участието им в пазара на работната сила", казва Рита Рамальо, старши мениджър мениджър „Глобални индикатори“ в Група на Световната банка, която осъществява подготовката на доклада „Жени, бизнес и законодателство“.

През последните две години няколко държави са премахнали правните бариери пред заетостта на жените. В Босна и Херцеговина са премахнати редица ограничения за заетостта на жените, включително работни места, които се считат за тежки, вредни и пък работа под вода. България е посочена в доклада като държавата, която е премахнала всички ограничения пред заетостта на жените, а в Таджикистан е отменено ограничението за работа на жените нощна смяна.

Въпреки това в 14 страни от региона съществува забрана за работа на жените в някои отрасли, а в девет страни съществува забрана за изпълнението на определени видове работа, считана за опасна, тежка или морално недопустима. Средно, регионът регистрира 77 точки по показателя за заетост, като само две държави, Латвия и Литва, отбелязват максималните 100 точки.

Други реформи, прилагани в региона, включително и в Албания, включват приемането на нов кодекс на труда, с който се въвежда равно възнаграждение за мъжете и жените, заемащи равностойни работни позиции. По подобен начин в Турция е приет нов закон за забрана на дискриминацията на работното място, основана на пола, като същото се отнася и за повишенията. Азербайджан и Молдова са приели законодателство за еднаква възраст при пенсиониране на мъжете и жените, както и за изплащане на пълните осигуровки. В Албания и Молдова бе въведен платен отпуск по бащинство, което ще помогне на жените да продължат работата си след създаване на семейство.

Регионът показва най-незадоволителни резултати по отношение на изграждането на система за кредитиране, което ограничава достъпа на жените до капитал. Седем държави получават 0 точки по този показател, а само две - 100 точки, докато като цяло резултатът на региона е 33 точки.

Ниски са показателите и в областта на защитата на жените от насилие - тук регионът отбеляза 59 точки. Почти една четвърт от държавите в региона нямат закони срещу тормоза на работното място.

На фона на необходимостта в региона да се направи повече за защитата на жените от насилие, в Литва е постигнат напредък, където е приет нов закон за забрана на сексуалния тормоз в образованието и са въведени гражданско-правни средства за защита от сексуален тормоз на работното място.

Пълният текст на доклада и придружаващият го набор от данни, може да откриете на https://wbl.worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2018/129/DEC

Контакт

Вашингтон
Индира Чанд
+1 (202) 458-0434
+1 (703) 376-749
ichand@worldbank.org
Кристофър Уолш
+1 (202) 473-4594
cwalsh@worldbankgroup.org
За заявки за излъчване Хума Имтиаз
Хума Имтиаз
+1 (202) 473-2409
himtiaz@worldbankgroup.org
Api
Api