Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 30 януари, 2018

Доклад на Световната банка разкрива нарастване на световното богатство, но неравенството продължава

Докладът поглежда отвъд БВП, за да оцени икономическия напредък на народите

Вашингтон, януари 30, 2018 — Световното богатство се е увеличило значително през последните две десетилетия, но богатството на глава от населението намалява или остава непроменено в повече от две дузини държави с различни доходи, става ясно от нов докад на Световната банка. Поглеждайки отвъд традиционния начин за измерване като брутен вътрешен продукт (БВП), докладът се позовава на термина богатство в опит да направи обзор да оцени икономическия прогрес и устойчивостта на страните.

"Променящото се богатство на народите 2018“ проследява богатството на 141 държави в периода между 1995 и 2014 г. чрез обединяване на няколко категории като природния капитал (като горите и природните изкопаеми), човешкия капитал (доходите през човешкия живот); произведения капитал (сгради, инфраструктура и т.н.) и чуждестранни нетни активи. Човешкият капитал е най-големият компонент на богатството като цяло, докато природният капитал съставлява почти половината от богатството в страните с ниски доходи, се посочва в доклада.

"Чрез създаването и насърчаването на човешкия и природен капитал, държавите по света могат да увеличат богатството си и да станат по-силни. Групата на Световната банка ускорява усилията в подкрепа на държавите в техните усилия да инвестират повече и по-ефективно в населението ", твърди президентът на Групата на Световната банка Джим Йонг Ким. "Не може да има устойчиво и надеждно развитие, ако не отчетем, че човешкият капитал е най-големият компонент в богатството на народите".

Докладът разкрива, че световното богатство е нараснало с около 66% (от $690 трилиона до $1,143 трилиона в постоянни за 2014 г. щатски долари по пазарни цени). Но неравенството е съществено, тъй като богатството на глава от населението в страните от ОИСР с високи доходи е 52 пъти по-голямо, отколкото в страните с ниски доходи.

Намаляване на богатството на глава от населението се регистрира в няколко големи държави с ниски доходи, както и в някои страни с големи въглеродни запаси от Близкия изток, наред с няколко държави с високи доходи в ОИСР, засегнати от финансовата криза през 2009 г. Намаляването на богатството на глава от населението предполага, че активите, които са от решаващо значение за генерирането на бъдещи доходи, могат да бъдат изчерпани - факт, който често не се отразява в националните данни за растежа на БВП.

Докладът разкрива, че повече от две дузини държави с ниски доходи, където природният капитал е доминирал в цялостното богатство през 1995 г., са преминали в списъка на държвите със средни доходи през последните две десетилетия отчасти заради инвестиране на приходите от природен капитал в сектори като инфраструктура, както и в образование и здравеопазване, които в крайна сметка увеличават човешкия капитал.

Докато инвестициите в човешкия и произведен капитал са от съществено значение, забогатяването не е свързано с разпродажбата на природния капитал за изграждане на други активи, се посочва в доклада. Естественият капитал на глава от населението в страните от ОИСР е три пъти по-висок от този в държавите с ниски доходи, въпреки че делът на природният капитал в общото богатство е само 3% в държавите от ОИСР.

"Растежът ще бъде краткосрочен, ако се основава на изчерпване на природния капитал, като горите или риболовът. Това, което показва нашето изследване, е, че стойността на природния капитал на глава от населението има тенденция да нараства с доходите. Това противоречи на традиционната мъдрост, че развитието непременно води до изчерпване на природните ресурси", каза Карин Кемпер, Старши директор Глобална практика по околна среда и природни ресурси в Световната банка.

В доклада се изчислява приблизително, че стойността на природните капиталови активи се е удвоила в световен мащаб между 1995 и 2014 г. Това се дължи, наред с други причини, на повишените цени на суровините, както и на нарастването на икономически необходимите резерви. В противовес на това производителната стойност на горите е намаляла с 9%, докато стойността на земеделската земя се е увеличила за сметка на горите в много региони.

Настоящият следва подобни оценки на Световната банка направени през 2006 и 2011 г., но включва за първи път оценка за човешкия капитал. Човешкият капитал се измерва като стойност на приходите за оставащия трудов живот на дадено лице, като по този начин се взима впредвид ролята на здравеопазването и образованието. Жените представляват по-малко от 40% от глобалния човешки капитал, поради по-ниските доходи. Постигането на равенство между половете може да увеличи богатството на човешкия капитал с 18%.

Човешкият капитал съставлява глобално две трети от световното богатство, докато произведеният капитал представлява една четвърт от богатството. Природният капитал представлява една десета от световното богатство, но той остава най-големият компонент на богатството в страните с ниски доходи (47% през 2014 г.) и представлява повече от една четвърт от богатството в страните с по-нисък среден доход.

Данните за богатството на държавите се основават на обществено достъпни данни, изготвени от световно признати източници, като се използва методология, съгласувана във всички държави. Някои от компонентите на богатството от природния капитал не са проследени в доклада, което включва водите, риболовът и възобновяемите енергийни източници.

Докладът е финансиран отчасти от инициативата партньорство, наречена Отчетност на богатството и оценка на екосистемните услуги - WAVES и от Глобалното партньорство за образование.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2018/097/ENR

Контакт

Washington D.C.
Sue Pleming
(202) 473-3136
mailto:spleming@worldbank.org
Huma Imtiaz
(202) 473-2409
himtiaz@worldbankgroup.org
Api
Api