Skip to Main Navigation
BRIEF 2 ноември, 2017

Подкрепа за системата на обществените поръчки в България за постигане на икономическа ефективност и честност

Image

Изпълнителен директор на Агенцията за обществени поръчки Миглена Павлова и постоянния представител на Световната банка за България, Чешката Република и Словакия Тони Томпсън. 

 


СОФИЯ, 2 ноември, 2017 г. – Световната банка ще извърши функционален преглед на Агенцията по обществени поръчки в България и ще предложи методика за измерване на изпълнението в областта на държавните поръчки, съгласно споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги, подписано днес между Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенцията за обществени поръчки и Тони Томсън, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия.

В изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора на обществените поръчки в България за периода 2014-2020 г., България е транспонирала европейското законодателство в тази област чрез Закона за обществените поръчки, в сила от 15 април 2016 г. Сега, когато правната уредба е налице, България се ангажира да изгради надеждна система за възлагане на обществени поръчки, целта на която е съчетаването на икономическа ефективност и честност.

Съгласно договора Световната банка ще извърши функционален преглед като анализира бизнес архитектурата, човешките ресурси и ИКТ архитектурата на Агенцията по обществени поръчки. Споразумението предвижда също приемане на методика за оценка на изпълнението в областта на обществените поръчки, която да се опре на най-добрите международни практики.

Методиката е инструмент, който оценява осем измерения на изпълнението в системата на държавните поръчки, а именно:

  • Конкуренция,
  • Навременност,
  • Ефективност,
  • Ефикасност при изпълнение,
  • Прозрачност,
  • Качество,
  • Управление на договорите и
  • Справедливост.

Всяко от осемте измерения играе еднакво важна роля в постигането на целта за качествени услуги/дейности/стоки, предоставяни навременно, икономически ефективно, прозрачно и честно.

При изготвяне на оценката екипът от експерти на Световната банка ще представи примери за най-добри практики, свързани с цикъла от дейности по обществените поръчки и най-добри пазарни практики от държавите-членки на ЕС, с особен акцент върху осемте измерения на системата на обществените поръчки. Целта е да се изготвят препоръки как да се подобри ефективността на системата за обществени поръчки, като се използва методологията, измерваща осемте измерения.

“За Световната банка обществените поръчки представляват ключов въпрос, свързан с развитието, тъй като за нас те са неразделна част от доброто управление - с дял между 10 и 20 % от БВП, държавните поръчки съставляват съществена част от световната икономика “, заяви при подписването Тони Томсън, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия. Той допълни, че „до голяма степен принципът, залегнал в основата на обществените поръчки е всички – както държавата, така и инвеститорите, както публичният, така и частният сектор – да бъдат поставени при равни условия. Много обнадеждаващо е, че България се отнася сериозно към създаването на такива равни условия за всички и може да разчита на подкрепата ни в тази област.“

Image
Изпълнителен директор на Агенцията за обществени поръчки Миглена Павлова и постоянния представител на Световната банка за България, Чешката Република и Словакия Тони Томпсън.
За да влезе в действие, споразумението трябва да бъде ратифицирано от Парламента. Резултатите от аналитичната работа на Световната банка стават собственост на българската държава.