Trang này bằng:

VIDEO

  • Cấp nước sạch cho khu vực nông thôn: Bài học từ Việt Nam
Một dự án dựa vào cộng đồng cung cấp nước sạch cho hơn một triệu người dân nông thôn ở đồng bằng Sông Hồng và thúc đẩy các hoạt động vệ sinh môi trường.