​កម្ពុជា​
ទិន្នន័យបន្ទាន់​ប្រចាំ​ប្រទេស


គម្រោង
Image
គម្រោងនេះ​គាំទ្រដល់​ការអនុវត្ដ​ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសុខាភិបាល​របស់រដ្ឋាភិបាល​​ឆ្នំា២០០៨ ​-​ ២០១៥​។
ចូលមើលឯកសារអំពីគម្រោង »

របាយ​ការណ៍
Image
ការសិក្សានេះបាន​ផ្តល់នូវការ​យល់ដឹងលើ​គុណភាពនៃការបង្រៀន​នៅប្រទេសកម្ពុជា និង​បានបង្ហាញ​ជម្រើសសម្រាប់ការ​កែទម្រង់។
ចូលមើលរបាយការណ »

ការឲ្យខ្ចី

​កម្ពុជា​: ទឹកប្រាក់សន្យាតាមឆ្នាំសារពើពន្ធ (ជាលានដុល្លារ)*

*ទឹកប្រាក់សន្យារួម របស់ IBRD និង IDA

ទិន្នន័យ​សម្រាប់​ប្រទេស​
ឣំពីទិន្នន័យ ធនាគារ​ពិភពលោក​