​កម្ពុជា​
ទិន្នន័យបន្ទាន់​ប្រចាំ​ប្រទេស


គម្រោង
Image
គម្រោងនេះមានគោលបំណងបង្កើនការអប់រំកុមារតូចៗ និងកែលម្អគុណភាពនៃការអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋាន សម្រាប់សិស្ស។
ចូលមើលឯកសារអំពីគម្រោង »

របាយ​ការណ៍
Image
ប្រទេសកម្ពុជា បន្តធ្វើឲ្យប្រសើរដល់បរិយាកាសផ្នែកធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលកន្លងមក។ ការសិក្សានេះផ្តោតលើសូចនាករចំនួន១១សម្រាប់កម្ពុជា។
ចូលមើលរបាយការណ »

ការឲ្យខ្ចី

​កម្ពុជា​: ទឹកប្រាក់សន្យាតាមឆ្នាំសារពើពន្ធ (ជាលានដុល្លារ)*

*ទឹកប្រាក់សន្យារួម របស់ IBRD និង IDA

ទិន្នន័យ​សម្រាប់​ប្រទេស​
ឣំពីទិន្នន័យ ធនាគារ​ពិភពលោក​


ផែនទីគម្រោង

អ្នកជំនាញ

អូលរិក ហ្សាចៅ

នាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

អាឡាសាន់ សូ

នាយកគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោក
មើល​រាល់អ្នក​ជំនាញទាំងអស់ »

សំណុំរូបភាព
រូបភាពបន្ថែមទៀត »