ទស្សនៈទូទៅ

បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

ប្រទេសកម្ពុជា នៅបន្តទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរ ទោះបីជាកំណើននេះមានល្បឿនយឺតបន្តិចក្តី។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាបានកើនឡើងដល់ ៧ភាគរយ បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤ មាន ៧,១ភាគរយ។ វិស័យកាត់ដេរ រួមជាមួយនឹងវិស័យសំណង់និងសេវាកម្ម គឺជាវិស័យចំបងសម្រាប់ជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ កំណើននេះ ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែមានភាពរឹងមាំដដែលនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ដោយសារតែបរិមាណតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ដែលកំពុងតែវិលមករកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ ជួយស្រោចស្រង់ដល់ការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យទេសចរណ៍។

ភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា បន្តធ្លាក់ចុះ ទោះបីជាល្បឿននៃការធ្លាក់ចុះនេះមានសភាពយឺតបន្តិចក្តី។ អត្រានៃភាពក្រីក្រ មាន ១៧,៧ភាគរយ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជិត ៣លាននាក់ និងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាង ៨,១លាននាក់ រស់នៅក្បែរបន្ទាត់ក្រីក្រ។ ប្រហែល ៩០ភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះ រស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទ។ ការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ធនាគារពិភពលោក បង្ហាញថា កម្ពុជាសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវត្សរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របាន ពាក់កណ្តាលនៅឆ្នាំ ២០០៩។ ក៏ប៉ុន្តែ គ្រួសារភាគច្រើនបំផុតនៃគ្រួសារ ដែលចាកផុតពីភាពក្រីក្រ អាចមានជីវភាពល្អប្រសើរក្នុងកម្រិតតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ដូចគ្នាដែរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរបន្ទាត់ក្រីក្រ។

ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ជាពិសេស នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំ នៅតែជាអាទិភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។ ៣២ភាគរយ (ឬប្រហែល ០,៥លាននាក់) នៃកុមារអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ មានរាងកាយក្រិន ៨២ភាគរយ (ឬប្រហែល ១២,២លាននាក់)នៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ពុំទាន់ទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅឡើយទេ និង៦៣ភាគរយ (៩,៣លាននាក់)នៃប្រជាជនកម្ពុជា មិនទាន់ទទួលបានអនាម័យសាធារណៈសមរម្យដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅឡើយទេ (២០១៤)។

កម្ពុជាមានការរីកចម្រើនល្អក្នុងការកែលម្អកម្មវិធីសុខភាពមាតា កម្មវិធីថែទាំកុមារតូចៗ និងកម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បឋមសិក្សានៅក្នុងតំបន់ជនបទ។ អត្រាស្លាប់នៃកុមារក្នុង ១សែន កំណើត បានថយចុះពី ៤៧២នាក់ នៅឆ្នាំ ២០០៥ មកនៅ ១៧០នាក់ នៅឆ្នាំ២០១៤ អត្រាស្លាប់របស់កុមារអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ បានថយចុះពី ៨៣នាក់ ក្នុង ១០០០កំណើតរស់ នៅឆ្នាំ២០០៥ មកនៅ ៣៥នាក់ក្នុង ១០០០កំណើត នៅឆ្នាំ២០១៤ និងអត្រាចុះឈ្មោះចូលរៀនពិតប្រាកដសម្រាប់ថ្នាក់បឋម បានកើនឡើងពី ៨១ភាគរយ នៅឆ្នាំ២០០១ ដល់ ៩៥,៣ភាគរយ នៅឆ្នាំ២០១៤។

កម្ពុជា ក៏ទទួលបានជោគជ័យផងដែរក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជម្ងឺហ៊ីវ/អេដស៍ របេង និងគ្រុនចាញ់។ អត្រាប្រេវ៉ាឡង់នៃអ្នកផ្ទុកវីរុសហ៊ីវក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៥ដល់ ៤៩ឆ្នាំ បានថយចុះពី ០,៩ភាគរយនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៦ មកនៅ ០,៧ភាគរយនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ៨៩ភាគរយនៃអ្នកជម្ងឺអេដស៍ទាំងអស់នៅកម្ពុជា បានទទួលការព្យាបាល។ អត្រានេះ ស្ថិតក្នុងចំណោមអត្រាមួយខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានានៅលើពិភពលោក។ អត្រាប្រេវ៉ាឡង់នៃជម្ងឺរបេងក្នុងមនុស្ស ១សែន នាក់ បានថយចុះពី ១.២៣០ករណី នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ មកនៅ ៧១៥ករណី នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ និងអត្រាស្លាប់ដោយសារជម្ងឺរបេង បានថយចុះពី ១៥៧ មកនៅ ៦៦ ក្នុងចំណោមមនុស្ស ១សែន នាក់ នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា។ អត្រាជម្ងឺគ្រុនចាញ់ បានថយចុះពី ៧១.៨១៤ករណី នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩ មកនៅ ២៤.១៣៥ករណី នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ និងអត្រាស្លាប់ដោយសារជម្ងឺគ្រុនចាញ់ក៏បានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរពី ២១៩ មកនៅ ១២ករណី នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា។ កម្ពុជាកំពុងតែសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការលុបបំបាត់ជម្ងឺគ្រុនចាញ់នៅត្រឹមឆ្នាំ២០១៥។

ទោះបីជាសម្រេចបាននូវសមិទ្ធិផលទាំងនេះក្តី ក៏កម្ពុជា នៅតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអភិវឌ្ឍមួយចំនួន ដែលរួមមាន ភាពទន់ខ្សោយក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សេវាសាធារណៈដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ ការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិគ្មានប្រសិទ្ធិភាព និរន្តរភាពនៃបរិស្ថាន និងអភិបាលកិច្ចល្អ។ ការជំរុញបង្កើនគុណភាព សមត្ថភាព និងសកិ្តសិទ្ធិភាពលើការផ្គត់ផ្គង់សេវាសាធារណៈ គឺជាលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ការចំណាយសាធារណៈសំខាន់ៗនិងតម្រូវការផ្សេងៗសម្រាប់ការវិនិយោគ ក្នុងការចំណាយធនធានដែលអាចរកបានប្រកបដោយសក្តិសិទ្ធិភាពនិងគណនេយ្យភាព និងក្នុងការធានាឲ្យមានការប្តេជ្ញាចិត្តនិងការបង់ថ្លៃទាន់ពេលវេលាលើប្រតិបត្តិការរបស់សេវាសាធារណៈនិងវិនិយោគទុនសាធារណៈសំខាន់ៗ។ ការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះនឹងជួយបង្កើនល្បឿនវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យទេសចរណ៍ ឲ្យក្លាយជាក្បាលម៉ាស៊ីនកំណើនដ៏រឹងមាំសាជាថ្មីម្តងទៀតដើម្បីគាំទ្រដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ក៏ដូចជាដើម្បីពង្រីកនិងទ្រទ្រង់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងជំរុញឲ្យមានភាពចម្រុះបែបនៅក្នុងវិស័យ ផលិតកម្ម។
 

 

បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

កម្ពុជាបានទទួលឥណទានដំបូងពីធនាគារពិភពលោកនៅឆ្នាំ១៩៩៣។ បន្ទាប់ពី​ជម្លោះ​អស់​រយៈពេល​ជាច្រើន​ទសវត្ស​រ៍នៅក្នុង​ប្រទេស​ វិស័យ​អាទិភាព​របស់ធនាគារពិភពលោក គឺ​ត្រូវ​គាំ​ទ្រ​ដល់​ការ​កសាង​ឡើងវិញនូវ​ស្ថាប័ន​សង្គមកិច្ចនិង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ការអភិវឌ្ឍ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត។ ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ ១៩៩៩មក មានការផ្តោតការយកចិត្ត​ទុកដាក់កាន់តែច្រើន​ឡើង​លើ​​កំណែទម្រង់​អភិបាល​កិច្ច ស្ថេរភាពម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​កំណើនសេដ្ឋ​កិច្ច​ប្រកបដោយនិរន្តរភាព​ ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន ការអភិវឌ្ឍជនបទ ការគ្រប់គ្រង​ធនធានធម្មជាតិ​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព និង​​ការ​កែលម្អនិង​ពង្រីក​សេវា​សុខភាពនិង​អប់រំ​។

យុទ្ធសាស្រ្តជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស​របស់ធនាគារពិភពលោក (ឆ្នាំ២០០៥​‑​២០០៨ ដែលបាន​បន្ត​ដល់​ឆ្នាំ ២០១១) បានដាក់ចេញនូវគោលដៅអាទិភាពចំ​នួនពីរ៖ គឺការលុបបំបាត់ផលវិបាកនៃអភិបាលកិច្ចនានាដែល​ជះឥទ្ធិផលដល់កំណើននិងការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ និង​គាំទ្រ​ដល់​យុទ្ធសាស្រ្ត​នានា​និង​វិនិយោគទុន​ដែលចាំបាច់​ក្នុង​ការសម្រេចបាន​គោល​ដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​របស់កម្ពុជា។ គម្រោងនានា​ដែល​ផ្តល់​ហិរញ្ញ ប្បទាន​ដោយ​ធនាគារពិភពលោកក្រោម​យុទ្ធសាស្រ្តនេះ ត្រូវបាន​រៀបចំឡើង​ដើម្បី​ជួយ​អនុវត្ត​​ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ត​អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ​របស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៦‑២០១១ (​ដែល​បានបន្ត​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ ២០១៣) និង​ជួយ​កម្ពុជា​សម្រេចបាន​គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវត្ស។

ក្រុមធនាគារពិភពលោក បាន​ផ្តល់នូវ​សេវាវិភាគនិង​ប្រឹក្សាយោបល់​លើ​គោល​នយោបាយ​ដើម្បី​ជួយ​កម្ពុជា​ដោះស្រាយ​អាទិភាពលើការ​អភិវឌ្ឍន៍​បន្ទាន់ជាច្រើន ដែល​រួមមាន ការវាយតម្លៃ​លើ​ភាពក្រីក្រ​និង​បរិយាកាសវិនិយោគ និង​ការសិក្សា​លើ​ការអភិវឌ្ឍផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម ទឹកនិងអនាម័យ​សាធារណៈ ការថែទាំសុខភាព ការកែលម្អ​គុណភាព​គ្រូបង្រៀន​ និង​ការគំាពាសង្គម ។ ​ធនាគារពិភពលោក ធ្វើការ​ងារ​យ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយ​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាច្រើន​របស់កម្ពុជា​ ព្រមទាំង​រដ្ឋាភិបាល តាមរយៈក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស​រួមរវាង​រដ្ឋាភិបាលនិង​ម្ចាស់ជំនួយ​ ដូចជា ការធ្វើផែនការ​និង​ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន ​កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ និង​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

នៅខែមិថុនា និងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមធនាគារពិភពលោក បានរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ប្រទេស ជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមតិយោបល់និងទស្សនៈអំពីឱកាសនិងការប្រឈមគន្លឹះៗនៃការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា និងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយការប្រឈមក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំខាងមុខ។ កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទាំងនេះបានជួយដល់ក្រុមធនាគារពិភពលោកក្នុងការរៀបចំឯកសារទំនាក់ទំនងសម្រាប់ប្រទេស (CEN) ដែលជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយមានរយៈពេលពីរឆ្នាំ ដើម្បីគាំទ្រដល់កម្ពុជាក្នុងការទ្រទ្រដល់កំណើនលើគ្រប់វិស័យ និងរឹងមាំ ដែលនឹងបន្តកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងលើកកម្ពស់វិបុលភាពរួម។ ក្នុងកំឡុងពេលអនុវត្តឯកសារទំនាក់ទំនងសម្រាប់ប្រទេស CEN នេះ ក្រុមធនាគារពិភពលោកនឹងរៀបចំការពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់វិភាគស្ថានភាពប្រទេសដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធមួយ Systematic Country Diagnostic (SCD) ដែលវានឹងជួយដល់ការចងក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូសម្រាប់ប្រទេស។

 

បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

ធនាគារពិភពលោក បានគាំទ្រគម្រោងអប់រំនៅកម្ពុជា តាមរយៈកម្មវិធីដែលគ្រប់គ្រងដោយធនាគារពិភពលោក និងកម្មវិធីដទៃទៀតដែលគាំទ្រមូលនិធិដោយអង្គការភាពជាដៃគូសម្រាប់ការអប់រំសាកល។ កម្មវិធីទាំងនេះបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនដល់សិស្សនិងគ្រូដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើន បន្ថែមពីការសាងសង់សាលារៀន និងការបង្កើតកម្មវិធីអប់រំសម្រាប់កុមារតូច។ ក្រោមគម្រោងជាច្រើនដែលកំពុងដំណើរការ មានសិស្សក្រីក្រនិងខ្វះលទ្ធភាពចំនួនជាង ៩០០នាក់ ទទួលបានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ និងជាង ១២៨.០០០នាក់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី ៣ទៅ៥ឆ្នាំ នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីគម្រោងនេះ។

​ធនាគារពិភពលោក បានគាំទ្រកម្មវិធីជាច្រើន ហើយមូលនិធិមរតកពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ បានជួយកែលម្អទំហំនៃការគ្របដណ្តប់និងគុណភាពនៃសេវាថែទាំសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបានកែលម្អការងារផ្សព្វផ្សាយអំពីសុខភាពនៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយ៉ាល និងតំបន់ដែលពិបាកចូលទៅដល់។ គម្រោងទាំងនេះ បានជួយពង្រីកបណ្តាញសេវាសុខភាព ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបរិក្ខាពេទ្យ និងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការកែលម្អសមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកទេសនិងស្ថាប័ន ដូចជា អនាម័យសាធារណៈនិងគុណភាពទឹកនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាព ដែលល្អប្រសើរជាងមុន។ មូលនិធិសមធម៌សុខភាព​ កំពុង​តែ​ជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ​ឲ្យ​ទទួលបាន​សេវាថែទាំសុខភាព​។ មូលនិធិសមធម៌សុខភាព បានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាង ៨,៤៦លានសេវា មានសេវាសុខភាព អាហារូបត្ថម្ភ ឬសុខភាពបន្តពូជ រហូតមកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៥កន្លងទៅនេះ។

ក្រោមកម្មវិធីទឹកនិងអនាម័យសាធារណៈ  ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ២៧.០០០គ្រួសារ បានទទួលអនាម័យសាធារណៈល្អប្រសើរជាងមុន និងប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល ៨០០.០០០នាក់ ទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់។ គម្រោងសាកល្បងមួយដើម្បីធ្វើវិមជ្ឈការការផ្គត់ផ្គង់សេវាអនាម័យសាធារណៈនៅជនបទ ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកនៅក្នុងស្រុកចំនួន ១០ ស្ថិតក្នុងខេត្តចំនួនពីរ។

នៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន គម្រោងគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់ដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារពិភពលោក បានជួយស្តារឡើងវិញនូវបណ្តាញផ្លូវជាតិនិងផ្លូវតាមខេត្តរបស់កម្ពុជាបានចំនួនប្រហែល ៤៧០គីឡូម៉ែត្រ។ គម្រោងនេះ បានជួយកាត់បន្ថយថេរៈវេលានៃការធ្វើដំណើរពី ២ម៉ោង មកនៅត្រឹម ១,៦ម៉ោង ក្នុងចម្ងាយ  ១០០គីឡូម៉ែត្រ។ តាមរយៈ​ការពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងក្រសួងសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូន ក្នុងការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់ រួមទាំងការរៀបចំធ្វើផែនការថវិកា និងការថែទាំផ្លូវថ្នល់ជាប្រចាំនិងទៀងទាត់និង​តាមរដូវ​។

កម្មវិធីគាំទ្រវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា ដែលគ្រប់គ្រងដោយធនាគារពិភពលោក ដែលគាំទ្រដោយមូលនិធិ មរតករបស់ម្ចាស់ជំនួយពហុភាគី បានជួយកម្ពុជាកែសម្រួលនីតិវិធីនៃការនាំចូលនិងនាំចេញ និងដំណើរការនៅតាមព្រំដែន ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកែលម្អការ ធ្វើសមាហរណកម្មរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងទីផ្សារក្នុងតំបន់និងទីផ្សារសកលលោក។ នៅចន្លោះពីឆ្នាំ ២០១០ ដល់ ២០១៤ ការត្រួ​តពិនិត្យ​ពី​ភ្នាក់ងារ​គយ បានថយចុះពី ៥,៩ថ្ងៃ មកនៅ ១,៤ថ្ងៃ ដោយបានជួយធ្វើឲ្យចំណាត់ថ្នាក់របស់កម្ពុជានៅក្នុងសូចនាករផ្នែកប្រតិបត្តិភស្តុភារបស់ធនាគារពិភពលោក កើនឡើងដល់លំដាប់លេខរៀងទី៤៦ថយចុះពីលំដាប់ថ្នាក់ទី៨៣ ក្នុងចំណោម ១៦០ប្រទេស។ តាមរយៈកម្មវិធីនេះ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អាចដាក់​បញ្ចូលសម្លេង​វិស័យឯកជនទៅក្នុងដំណើរការនៃការតាក់តែងគោលនយោបាយ។ កម្មវិធីនេះក៏បានជួយ​ពង្រឹងបទដ្ឋាននិងកែលម្អការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនផងដែរ។

ធនាគារពិភពលោក បានជួយកែលម្អអភិបាលកិច្ចនៅថ្នាក់ស្រុក តាមរយៈគម្រោងអភិបាលកិច្ចល្អមូលដ្ឋាន ដែលបានបង្កើតការិយាល័យបានចំនួន ៣៦ការិយាល័យ ដើម្បីផ្តល់សេវាសាធារណៈ ដូចជា ការចុះបញ្ជីទោចក្រយានយន្ត អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងលិខិតអនុញ្ញាត​សាងសង់។ មានជិតកន្លះលានករណី ត្រូវបានដោះស្រាយជូនក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ គម្រោងនេះក៏បានបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលឯករាជ្យមួយផងដែរ ដែលបានដោះស្រាយជម្លោះបានជាង ១.៣០០ ករណី ក្នុងកំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោងនេះ ដែលមានកម្មករចំនួនជាង ៤៥៦.០០០នាក់ ដែល​ភាគច្រើន​ជា​កម្មករ​នារី មកពី​ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះ។ ធនាគារពិភពលោកក៏បានគាំទ្រផងដែរលើការធ្វើកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចពីក្រោមឡើងលើ តាមរយៈការបង្កើតនិងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីគណនេយ្យភាពសង្គមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

តាមរយៈគម្រោងធ្វើទំនើបភាវូបនីយកម្មលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងជំនួយបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀត ធនាគារពិភពលោកកំពុងជួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកែលម្អលើកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូល និងពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ សមិទ្ធិផលសំខាន់ៗដែលសម្រេចបាន រួមមាន សមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន និងចំណាត់ថ្នាក់នៃនិរន្តភាពបំណុល ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាល (ជិត១០០ភាគរយ) និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីសម្រួលដល់ការទូទាត់ និងភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។


ការឲ្យខ្ចី

​កម្ពុជា​: ទឹកប្រាក់សន្យាតាមឆ្នាំសារពើពន្ធ (ជាលានដុល្លារ)*

*ទឹកប្រាក់សន្យារួម របស់ IBRD និង IDA