Skip to Main Navigation

รัชฎา อนันตวราศิลป์


คุณรัชฎาเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสภาคสถาบันการเงินประจำธนาคารโลก สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 โดยรับผิดชอบงานด้านการติดตามผลการดำเนินงานและเป็นหัวหน้าโครงการการพัฒนาภาคการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับ กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ และไทย

ตลอดเวลาเกือบสิบปีที่ร่วมงานกับธนาคารโลก คุณรัชฎาได้เข้าร่วมงานและเป็นหัวหน้าโครงการของฝ่ายสถาบันการเงินและตลาดเงินของธนาคารโลกหลายโครงการ อาทิ โครงการประเมินภาคการเงินโดยเน้นที่ ธนาคารของภาครัฐ การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านบรรษัทภิบาล การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการล้มละลายและสิทธิของเจ้าหนี้  ระบบหลักประกันทางธุรกิจ ภาคประกันภัย ภาคการเงินฐานราก ความรู้พื้นฐานทางการเงิน การรายงานทางการเงินของสถาบันการเงิน ระบบการคุ้มครองเงินฝาก นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำทางเทคนิคที่เกี่ยวกับภาคสถาบันการเงินในรายงานสำคัญหลายเล่ม อาทิ รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย และ สปป. ลาว

ปัจจุบัน คุณรัชฎาเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาภาคสถาบันการเงิน 3 โครงการ คือ (1) โครงการปฏิรูปกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจและกฎหมายล้มละลายในประเทศไทย (2) โครงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยตามมาตรฐานสากล และ (3) โครงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อการพัฒนาภาคการเงินในกัมพูชา

คุณรัชฎาจบการศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย และ ได้รับสิทธิของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุน Chartered Financial Analyst (CFA) เมื่อปีพ.ศ. 2549 คุณรัชฎาเริ่มงานในภาคการเงินด้วยตำแหน่งนักค้าเงินตราต่างประเทศในธนาคารพาณิชย์ไทยกว่าแปดปี และเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการด้านปฏิบัติการสาขาฮ่องกงอีกกว่าหกปี เธอมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการธนาคารทั้งด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง การบริหารสาขา การบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน  การปฏิบัติตามกรอบกฎหมายทางการเงิน การบัญชี และ การตรวจสอบ

นอกเหนือจากวิชาชีพด้านการเงินแล้ว คุณรัชฎาเคยเป็นกรรมการสมาคม CFA แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2556) นอกจากเป็นสมาชิกที่ทำงานอย่างต่อเนื่องให้สมาคมฯ แล้ว เธอยังแบ่งปันความรู้ด้านการบริหารพอร์ตทางการเงินแก่ผู้เข้าสอบ CFA ระดับ I  และเคยเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันการวิเคราะห์ด้านการลงทุน CFA Investment Research Challenge ของไทยสี่ปีติดต่อกัน นอกจากนี้แล้วเธอยังเป็นสมาชิกที่ทำงานให้กับสมาคมนักวิเคราะห์ด้านการลงทุนของเขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง (HKSFA) และเป็นสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)