ติดต่อสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศ
สำนักงานประจำประเทศไทย

ชั้น 30 อาคารสยาม
เทาเวอร์
989 ถนนพระราม 1
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: (02) 686-8300

thailand@worldbank.org
สำนักงานใหญ่

1818 ถนนเอช
เอ็นดับเบิลยู
กรุงวอชิงตัน ดึซี 20433
โทร: +1-202-473-4709

eastasiapacific@worldbank.org
ภาษา:
โครงการ
รายงาน
การกู้ยืม
ประเทศไทย: ภาระผูกพันตามปีงบประมาณ (ล้านดอลล่าร์)*
*จำนวนนี้รวมถึงภาระผูกพันของของประเทศกับธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ (IBRD) และสมาพันธ์การพัฒนาระหว่างประเทศ (IDA)
ข้อมูลของประเทศ
ข้อมูลจากธนาคารโลก
แผนที่โครงการ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย
กิริฎา เภาพิจิตร
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลก
แกลเลอรี่รูปถ่าย
เรื่องเชิงลึก
หลังจากวิกฤตการณ์การเงินเอเชียปี 2541 ประเทศไทยได้พัฒนาการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาค การเงินการคลัง และองค์กร รายงานนี้ยังช่วยชี้ตัวอย่างในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย
ประเทศไทย กับความยั่งยืนของบริการสาธารณสุขถ้วนหน้า
สุขภาพ
คนไทยถึง 99.5% ได้รับการคุ้มครองสุขภาพ ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า แต่ก็ยังพบกับความท้าทายที่สำคัญหลายด้าน
นวัตกรรม ทักษะ และการสร้างงานในประเทศไทย
การศึกษา
ภาวะขาดแคลนทักษะแรงงานได้กลายเป็นปัญหาในประเทศไทย การเสริมทักษะการทำงานและสร้างนวัตกรรมจะช่วยเพิ่มรายได้และลดความยากจนได้
ความขัดแย้ง
กิจกรรมเยาวชนทำกรงนก และแม่บ้านที่ช่วยกันทำขนมขาย เหล่านี้ไม่เพียงแค่สร้างรายได้เสริม แต่ได้เชื่อมสายสัมพันธ์ของชุมชนในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งให้เหนียวแน่นขึ้น
ติดตามเราในเฟสบุ๊ค และมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเศรษฐกิจ รวมถึงประเด็นต่างๆ ในด้านการพัฒนาที่ประเทศไทยควรจับตา