Image

ดร. ชนินทร์ มโนภินิเวส

นักเศรษฐศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

ดร.ชนินทร์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานประจำธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทยตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยทำงานให้กับโครงการด้านการพัฒนาและงานวิจัยของธนาคารครอบคลุมหลายสาขาตั้งแต่ด้านพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเขตเมือง โทรคมนาคม การพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารภาครัฐ การกระจายอำนาจ และ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

นอกจากนี้ ดร.ชนินทร์ยังมีประสบการณ์การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคและนโยบายในภาคขนส่งในประเทศไทยและมาเลเซีย รวมถึงการทำโครงการพัฒนการขนส่งใน สปป. ลาว กัมพูชา เวียดนาม และประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในงานวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินให้กับโครงการของธนาคารโลกในอีกหลายประเทศ

ดร. ชนินทร์จบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และการจัดการจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล ปริญญาโทด้านนโยบายเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ และปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Contact
โทร: +66 2 686 8300
thailand@worldbank.org

สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • โครงสร้างพื้นฐาน
  • พลังงาน
  • Public-Private Partnerships