Moldova Prezentare generală

Performanța economică a Republicii Moldova a fost relativ puternică în ultimii ani, susținută de politici îmbunătățite pe plan fiscal, monetar și de schimb valutar. Republica Moldova a cunoscut cea mai mare creștere cumulativă a a PIB-ului în regiune față de anul premergător crizei din 2007. Cu toate acestea, creșterea a fost volatilă din cauza condițiilor economice globale și a celor climatice. PIB real a crescut cu 7,1 la sută în 2010 și cu 6,4 la sută în 2011. În 2012, PIB-ul s-a contractat cu 0,7 la sută, odată ce economia a fost afectată de o contracție în agricultură cauzată de secetă (-22,3 la sută) și criza din zona euro. În 2013, creșterea economică s-a relansat, fiind propulsată de o recoltă record, PIB crescând cu 9,4 la sută. Datorită activității economice slabe a partenerilor economici majori și restricțiilor comerciale din partea Rusiei, creșterea economică s-a redus, totuși menținând o rată puternică de 4,7 la sută în perioada ianuarie-septembrie 2014, de la an la an.

Cu toate acestea, economia a scăzut cu 3,7 la sută în trimestrul al treilea din 2015. Din cauza unei recolte slabe, agricultură a scăzut cu 17,4%, iar din partea cheltuielilor cererea internă a fost joasă din cauza remitențelor reduse. Cu toate acestea, performanța economică bună din prima jumătate a anului, a menținut creșterea pozitivă a PIB-ului Moldovei, fiind de 0,5 la sută, a/a, în ianuarie-septembrie 2015.

Cadrul macroeconomic existent este considerat în mare parte adecvat, deși riscurile macroeconomice asociate sectorului financiar, vulnerabilitățile la șocurile externe și climatice, deficiențele instituționale și deraierile conexe în implementarea reformelor macroeconomice și structurale vor continua să fie substanțiale pe termen mediu. Integrarea europeană ancorează agenda guvernamentală de reforme în materie de politici, dar tensiunile politice și guvernanța slabă prezintă riscuri pentru reforme.

Performanța economică recentă a Republicii Moldova a redus sărăcia și a promovat prosperitatea partajată. Rata națională a sărăciei și rata sărăciei extreme, folosind definițiile naționale ale sărăciei, au fost reduse de la 30,2 la sută și 4,5 la sută în 2006 până la 16,6 la sută și 0,6 la sută în 2012, fapt ce plasează Republica Moldova în rândul țărilor de top la capitolul reducerea sărăciei. În mod similar, creșterea consumului în rândul celor mai sărace 40 la sută din populație a depășit creșterea consumului mediu.

În pofida unui declin puternic al sărăciei, Republica Moldova rămâne a fi una dintre cele mai sărace țări din Europa. Cele mai vulnerabile grupuri expuse riscului de sărăcie în Moldova rămân cele cu un nivel scăzut de educaţie/studii, familiile mari cu mulți copii, cele din zonele rurale, familiile care se bazează pe auto-angajare, persoanele în etate şi romii. Suplimentar, reducerea remitențelor ar putea avea un impact negativ asupra consumului și sărăciei. Republica Moldova are performanțe bune în unele domenii aferente egalității de gen, dar disparități continuă să persiste în educație, sănătate, oportunități economice, abilitare și violență împotriva femeilor. Traficul de ființe umane este o problemă serioasă, iar Republica Moldova este o țară sursă și, într-o măsură mai mică, țară de tranzit și de destinație, atât pentru trafic în scop de exploatare sexuală, cât și pentru muncă forțată.

Ținând cont de mediul economic și politic extern fragil, ritmul reformelor trebuie accelerat. Principalele provocări includ lupta cu corupția, îmbunătățirea climatului investițional, eliminarea obstacolelor pentru exportatori, canalizarea remitențelor în investiții productive, precum și dezvoltarea unui sector financiar solid. Republica Moldova trebuie să îmbunătățească eficiența și echitatea cheltuielilor publice, în special prin gestionarea mai bună a investițiilor publice capitale, care sunt esențiale pentru sporirea creșterii economice. Reformele administrative și judiciare rămân o provocare pentru îmbunătățirea guvernanței în sectorul public, care este o condiție premergătoare pentru integrarea europeană și modernizarea economică. 

Ultima actualizare: 14 ianuarie 2015

Strategia Națională de Dezvoltare a Republicii Moldova (SND) Moldova 2020 stabilește șapte priorități strategice. Acestea sunt justiția și corupția, învățământul terțiar, asigurările sociale și pensiile, mediul de afaceri, infrastructura drumurilor, finanțare accesibilă și în condiții avantajoase, și eficiența energetică. Strategia își propune să prioritizeze intervențiile statului pentru a realiza obiectivul general de asigurare a dezvoltării economice calitative și, implicit, reducerea sărăciei. SND a fost adoptată de Parlament ca lege națională. SND și Planul de acțiuni consolidat includ câteva măsuri privind inegalitățile și teme intersectoriale esențiale, precum problemele de incluziune socială și egalitatea de gen, conservarea mediului, schimbările climatice și dezastrele, și reintegrarea Transnistriei.

Fiind elaborată în corespundere cu SND, Strategia de Parteneriat cu Țara (SPT) pentru perioada anilor fiscali 2014-17 a Grupului Băncii Mondiale (GBM), discutată la Consiliul director pe 5 septembrie 2013, va oferi Republicii Moldova circa 570 milioane dolari SUA timp de patru ani (450 milioane dolari SUA în condiții BIRD&AID [Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare & Asociația Internațională pentru Dezvoltare, împreună cunoscute ca Banca Mondială], plus 120 milioane dolari SUA de la CFI [Corporația Financiară Internațională]).  SPT va sprijini țara în vederea promovării prosperității partajate și reducerii sărăciei prin captarea beneficiilor depline ale deschiderii și integrării cu Uniunea Europeană (UE) și cu economia globală. Sunt propuși trei piloni, care vor ajuta Moldova să diversifice și să extindă dotarea sa cu capital instituțional, uman și natural:

  • Îmbunătățirea competitivității: este necesară continuarea reformelor instituționale la capitolul guvernanță și mediul favorabil afacerilor, acces la finanțare, transparență în sectorul financiar și activități direcționate pentru ameliorarea competitivității companiilor, care sunt esențiale în vederea eliminării barierelor și transpunerii deschiderii economice în beneficii concrete sub formă de un număr mai mare de locuri de muncă și venituri mai mari.
  •  Ameliorarea capitalului uman și minimizarea riscurilor sociale: decalajul mare cu țările UE28 în educație și sănătate trebuie stopat și, eventual, închis. Provocările demografice – așa-numita a treia tranziție – trebuie abordate. Vulnerabilitățile ar putea fi abordate prin intermediul sistemelor de protecție socială fortificate.
  • Promovarea Moldovei verzi, curate și rezistente sub aspect de mediu: efectele dezastruoase ale schimbărilor climatice asupra agriculturii și spațiului rural trebuie abordate, managementul resurselor naturale trebuie îmbunătățit, iar securitatea energetică este vitală pentru asigurarea dezvoltării durabile.

SPT include prisme de guvernanță și gen și o angajare calibrată în Transnistria va fi explorată în strânsă consultare cu autoritățile Republicii Moldova.

SPT continuă să abordeze problemele de guvernanţă la nivel de țară, sectorial și operațional în toată strategia. Intervențiile vor avea drept scop îmbunătățirea mediului de afaceri; aprofundarea reformei administrației publice și îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice, precum și îmbunătățirea managementului financiar public și al sistemelor de achiziții publice. SPT va folosi un filtru de guvernanţă pentru a se asigura că guvernanţa este reflectată în mod sistematic în toate operațiunile (activități analitice și consultative și de creditare); va sprijini de asemenea implicarea sporită a organizațiilor societății civile prin Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială, la care Republica Moldova a aderat. La nivel operațional, GBM va asigura cele mai înalte standarde fiduciare în proiectele pe care le sprijină, consolidând concomitent sistemele naţionale. Această SPT a avut la bază o evaluare de gen, ale cărei rezultate vor fi discutate la etapa de concept a fiecărei operațiuni noi relevante (activități analitice și consultative și de creditare).

Portofoliul actual al Băncii Mondiale include șapte proiecte investiționale. Totalul angajamentelor reprezintă 162,2 milioane dolari SUA. Raportul debursărilor pentru anul fiscal 2014 constituie actualmente 23,7 la sută (situația din 27 ianuarie 2014) și constituia 34.1 la sută la finele anului fiscal 2013. Portofoliul AID este amplu, concentrat în sectoarele dezvoltării umane și dezvoltării rurale și agricole, precum și în sectoarele financiar și privat.

Suplimentar resurselor AID și BIRD, operațiunile CFI în Moldova vor continua să se axeze pe activități investiționale și consultative, care favorizează creșterea și diversificarea sectorului privat. CFI planifică un volum de finanțare anual de circa 30 milioane dolari SUA. Expunerea CFI conform situației din 30 iunie 2013 reprezintă 90,3 milioane dolari SUA în cadrul a 18 clienți din sectoarele financiar, industrial, agricol, telecomunicații, alimentare cu apă și energetic.

Citiți versiunea completă (PDF)

Cu sprijinul Băncii Mondiale, câteva dintre rezultatele de dezvoltare ale Moldovei includ:

SECTORUL FINANCIAR

Banca Mondială este implicată activ în susţinerea eforturilor autorităţilor de aprofundare a nivelului de intermediere financiară în Moldova, prin asistenţă tehnică şi împrumuturi investiţionale/de politici, făcând în acelaşi timp sectorul mai rezistent faţă de eventuale şocuri. În ultimii patru ani Banca Mondială a continuat un dialog puternic cu Ministerul Finanţelor, Banca Naională a Moldovei și Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF). Banca Mondială a oferit sprijin acestor autorități la elaborarea modificărilor la legea privind piața de capital cu scopul sporirii siguranței și eficienței funcției de înregistrare a valorilor mobiliare corporative. Aceste modificări sunt în așteptarea aprobării Parlamentului. De asemenea, Banca Mondială a inițiat lucrul cu autoritățile din sectorul financiar pentru a oferi asistență tehnică la revizuirea și fortificarea legislației menite să consolideze competențele de asigurare a executării legislației de către agențiile de reglementare în sectorul financiar. Pentru a complementa aceste eforturi, Banca Mondială dezvoltă în prezent un exercițiu de simulare și pregătire în situații neprevăzute și de criză, spre a fi oferit de Centrul pentru Servicii Consultative în Sectorul Financiar de la Viena (FinSAC). Acest exercițiu va fi urmat de asistență tehnică pentru reforma cadrului de rezoluție bancară.

REFORMELE ÎN SECTORUL AFACERILOR

Banca Mondială a lucrat în strânsă colaborare cu Guvernul Republicii Moldova pentru a ajuta la îmbunătățirea climatului investițional. Pentru a facilita funcționarea afacerilor, ca parte a proiectului Ameliorarea competitivității (PAC), Guvernul a introdus în 2008 metodologia de analiză a impactului de reglementare ca fiind obligatorie la elaborarea tuturor legilor și actelor normative noi, care afectează funcționarea afacerilor. Suplimentar, proprietarii afacerilor își pot exprima acum viziunile prin intermediul unui comitet creat pentru legislația nouă. În 2013, PAC a finanțat elaborarea Strategiei de reformă a cadrului de reglementare și a planului de acțiuni, și raportul Băncii Mondiale (Activitate economică și sectorială [AES]) privind “Prioritățile de politici pentru dezvoltarea sectorului privat” a informat în mare măsură Parcursul pentru anii 2013–14 elaborat de Guvern. Finanțarea adițională în cadrul PAC a oferit 22,5 milioane dolari SUA în împrumuturi pentru întreprinderile exportatoare, iar Guvernul a creat un fond de refinanțare din plățile obținute din linia de credit originală, din care alte 7 milioane dolari SUA au fost oferite sub formă de împrumuturi. O schemă de finanțare a granturilor a ajutat afacerile din Moldova să obțină certificate de calitate internaționale (precum Organizația Internațională de Standardizare [ISO], Analiza Riscurilor la Punctele Critice de Control [HACCP]) și să obțină servicii relevante de dezvoltare a afacerilor.

EDUCAȚIE

Proiectul Educaţia de calitate în zonele rurale ale Moldovei (ECZRM) finanţat de Banca Mondială a adus o contribuţie considerabilă prin relansarea reformelor în educaţie şi a contribuit la revizuirea curriculum-ui liceal şi elaborarea ghidurilor asociate, oferind materiale didactice/educative, echipând 1.190 de şcoli prin intermediul granturilor de echitate şi 304 de şcoli prin intermediul granturilor de calitate, ajutând elevii din şcolile rurale sărace şi sprijinind participarea în evaluări internaţionale. Mai mult ca atât, proiectul a sprijinit iniţierea finanţării per elev în sector: iniţial, în două raioane pilot şi, din ianuarie 2013, pe plan național, promovând astfel eficienţa utilizării, planificării şi monitorizării resurselor în educaţie. 

PROTECȚIE SOCIALĂ

Moldova este pe cale de a realiza un mix mai cost-eficient de cheltuieli pentru programele sale de asistenţă socială, şi sprijinul acordat de Banca Mondială este esenţial pentru susţinerea acestor eforturi. Guvernul continuă reformele de politici şi investeşte în îmbunătăţirea administrării prestaţiilor şi a sistemelor informaţionale de management. Reformele vizează integrarea totală a reţelei de protecţie socială în jurul platformei oferite de programul extins Ajutor Social direcţionat. Banca Mondială sprijină aceste eforturi prin proiectul Consolidarea eficacităţii reţelei de protecţie socială. Prin urmărirea unei abordări de finanţare bazată pe rezultate (FBR), creditul AID în sumă de 37 milioane dolari SUA cofinanţează costurile de tranziţie interimare în extinderea programului Ajutor Social, în timp ce alte beneficii sunt în curs de consolidare. Proiectul investeşte de asemenea în îmbunătăţirea eficienţei administrative a reţelei de protecţie socială, precum şi consolidarea rolurilor instituţionale şi a capacităţilor, a procedurilor şi sistemelor de operare, precum şi a activităţilor de comunicare pentru a reduce rezistenţa şi a genera sprijin pentru reforme. O altă operaţiune în curs de desfăşurare finanţată de Banca Mondială, Servicii de sănătate şi asistenţă socială, sprijină crearea unui sistem modern de gestionare a informaţiilor pentru a îmbunătăţi administrarea prestaţiilor de asistenţă socială. Cele două proiecte se completează reciproc şi coordonează strâns activităţile pentru a obţine rezultate tangibile.

SĂNĂTATE

Banca Mondială susţine modernizarea sectorului sănătăţii prin intermediul implementării proiectului Servicii de sănătate şi asistenţă socială (2007-13), care promovează consolidarea capacităţii de elaborare, implementare, finanţare şi gestiune a politicilor şi modernizarea serviciilor de sănătate. O sumă suplimentară de 10,2 milioane dolari SUA a fost aprobată în cadrul acestui proiect în decembrie 2011 pentru consolidarea calităţii şi disponibilităţii în întreaga ţară a asistenţei medicale primare. În 2013, Banca Mondială a inițiat pregătirea unui nou program pentru rezultate în vederea susținerii implementării modernizării sectorului sănătății în perioada 2014-17. Noua operațiune va susține reducerea riscurilor BNT și sporirea eficienței asistenței medicale.

AGRICULTURA

Sprijinul acordat în prezent de Banca Mondială în acest sector include cinci operaţiuni. Proiectul Competitivitatea în agricultură (2012-17, finanţare totală de 25,4 milioane dolari SUA) îşi propune să vizeze agenda de competitivitate a ţării prin promovarea accesului producătorilor agricoli la pieţe şi susţinerea integrării lor în lanţuri de aprovizionare complexe. În acest scop, activităţile proiectului vor susţine: (i) consolidarea capacităţii ţării de a gestiona agenda tot mai sofisticată de siguranţă alimentară; (ii) sporirea numărului de organizaţii de producători agricoli şi îmbunătăţirea infrastructurii post-recoltă; (iii) promovarea adoptării practicilor de management durabil al terenurilor de către producătorii agricoli; şi (iv) asigurarea unui răspuns consolidat din partea autorităţilor la provocările prezentate de degradarea solului. 

SECTORUL ENERGETIC

Sprijinul în acest sector include: proiectul de asistență tehnică pentru Reforma și îmbunătățirea eficienței în sectorul energetic, finanțată de Guvernul Suediei (grant în valoare de 1,8 milioane euro), care susține Republica Moldova în identificarea măsurilor și investițiilor necesare, care pot fi adoptate pentru a soluționa următoarele probleme: (i) securitatea și fiabilitatea furnizării energiei electrice și (ii) eficiența producerii și consumului de energie electrică. Banca Mondială este în proces de pregătire pentru AF15 a proiectului Îmbunătățirea eficienței încălzirii municipale în vederea susținerii reformelor în sector. Proiectul va finanța: (i) investiții prioritare în sistemul de încălzire municipală pentru a îmbunătăți eficiența, calitatea și accesibilitatea aprovizionării cu energie termică (finanțare BIRD în sumă de 40 milioane dolari SUA) și (ii) restructurarea datoriei și finanțarea rambursării datoriei (BIRD – garanție parțială pentru credit: 80 milioane dolari SUA, alocația BIRD: 20 milioane dolari SUA). Banca Mondială realizează, de asemenea, o notă sectorială Opțiunile pe piața energiei electrice pentru a oferi Guvernului recomandări privind opțiunile existente pe piața energiei electrice, investițiile necesare pentru sporirea securității în furnizarea energiei electrice și opțiunile de integrare eficientă a sectorului electroenergetic pe piața comunității energetice.

MEDIUL AMBIANT

Moldova a înregistrat progrese semnificative în domeniul protecţiei mediului. Au fost implementate cu succes proiecte care au avut drept scop stoparea şi inversarea degradării solului, în acelaşi timp contribuind la beneficii globale, cum ar fi reducerea planificată a emisiilor de CO2 de 4,3 milioane tone în următorii zece ani. De asemenea, Moldova a înregistrat progrese în raport cu reducerea cantităţilor existente de pesticide învechite contaminate cu poluanţii organici persistenţi prin lichidarea a 1.272 tone de astfel de substanţe. Mai mult ca atât, aproape 100 la sută din stocurile ţării de bifenili policloruraţi (BPC) au fost înregistrate prin intermediul unei inventarieri la nivel naţional şi 17.300 condensatoare contaminate au fost distruse. Pe viitor, Strategia de parteneriat cu țara (SAT) pentru anii fiscali (AF) 2014-17 include un pilon dedicat care susține Moldova verde, curată și rezistentă. Pilonul își propune să: (i) promoveze adaptarea și reziliența la schimbările climatice; (ii) îmbunătățească managementul resurselor naturale; şi (iii) sporească eficiența și securitatea energetică.

Ultima actualizare: 22 mai 2014


ÎMPRUMUT

Moldova: Angajamente per an fiscal (în milioane de dolari)*

*Sumele includ angajamentele BIRD şi IDA

Welcome