Skip to Main Navigation
مطلب مطبوعاتی 10 اکتبر 2019

گروپ بانک جهانی بمنظور تقویت سکتور انرژی افغانستان سرمایه گذاری های بنیادی فراهم مینماید

واشنگتن، ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۹— بورد هيأت مدیره گروپ بانک جهانی یک بسته جدید کمک مالی به ارزش ۹۸.۸ میلون دالر امریکایی را برای تضمین دو سرمایه گذاری خصوصی در سکتور انرژی، تامین قرضه و فراهم سازی امکانات برای تجهیزات مورد نیاز دو پروژه تولید انرژی برق از گاز طبیعی را منظور نمود. هدف این پروژه ها افزایش میزان تولید انرژی برق از منابع داخلی و تشویق سرمایه گذاری های خصوصی در سکتور انرژی افغانستان میباشد.

۱۲.۸ میلیون دالر بسته کمک مالی اداره انکشاف بین المللی، که فراهم کننده کمک های مالی گروپ بانک جهانی برای فقیر ترین کشور های جهان میباشد، بمنظور تضمین سرمایه گذاری خصوصی در پروژه تولید انرژی برق از گاز طبیعی شبرغان فراهم گردیده است.

برعلاوه بسته کمک مالی دیگر غرض حمایت از پروژه تولید انرژی برق از گاز طبیعی مزار شریف به بخش های ذیل فراهم میگردد:

  •  ۱۲ میلیون دالر کمک اداره انکشاف بین المللی بطور تضمین جهت پرداخت تعهدات جاری د افغانستان برشنا شرکت در راستای فراهم سازی ابزار و تجهیزات مورد نیاز برق در افغانستان؛
  •  ۲۳.۸ میلیون دالر قرضه و همچنان ۱.۵ میلیون دالر دیگر غرض مدیریت خطرات احتمالی د افغانستان برشنا شرکت توسط اداره مالی بین المللی فراهم گردیده است. این اداره منحیث منتظم اين پروژه متعهد به فراهم سازی ۴۳.۸ میلیون دالر قرضه موازی برای تأمین مصارف احتیاطی این پروژه نیز میباشد؛
  •  ۴۸.۷ میلیون دالر بیمه خطرات سیاسی توسط اداره تضمین سرمایه گذاری های چندین جانبه گروپ بانک جهانی برای دو سرمایه گذاری خصوصی و قرضه دهنده ارشد. هدف تأمین این وجوه مالی فراهم سازی بیمه برای محافظت سرمایه گذاران خصوصی در برابر خطرات ناشی از نقض قرارداد ها، سلب مالکیت، محدودیت انتقال سرمایه، عدم برگشت ارز و وقوع جنگ و ناامنی های داخلی برای مدت الی ۱۵ سال می باشد.

 سرمایه گذاری های اداره مالی بین المللی و تامین تضمين های خطر سیاسی توسط اداره تضمین سرمایه گذاری های چندین جانبه از طریق دریچه کاهش خطرات اداره انکشاف بین المللی و اداره تضمین سرمایه گذاری های چندین جانبه تحت پوشش قرار میگیرد.

هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان می گوید: "نيازمندی های سکتور انرژی افغانستان خیلی زیاد است، و بسته کمک جدید مالی در راستای رُشد و توسعه اقتصادی این کشور یک گام بزرگی پنداشته میشود. سرمایه گذاری در سکتور انرژی برق در راستای دستیابی به اهداف بالقوه رُشد اقتصادی افغانستان نقش کلیدی دارد." او افزود: "فراهم سازی منابع مختلف تأمین انرژی برق، افغان ها را قادر میسازد تا از سهولت اتصال به شبکه های قابل اعتماد انرژی برق بهره مند شوند. از جانب دیگر سهولت در این سکتور اشتغال زایی و رُشد اقتصادی این کشور را بهبود بخشیده و فقر را کاهش میدهد. قابل تذکراست که گروپ بانک جهانی غرض تطبیق و  ختم موفقانه اين پروژه ها به گونه دوام دار با دولت افغانستان همکاری می نماید."

قرار است که ازطریق پروژه تولید انرژی از گاز شبرغان کار ساختمانی و عملیاتی تأسیس یک دستگاه تولید انرژی برق از گاز طبیعی با ظرفیت ۴۰ میگاوات در شهر شبرغان بزودی آغاز گردد. غرض تولید انرژی برق از مخزن های موجود گاز در شبرغان استفاده صورت میگیرد. این پروژه توسط شرکت خصوصی خدمات توزيع انرژي برق بیات، که توسط بيات گروپ تاسيس گرديده، تطبیق میشود. انتظار میرود که با تأسیس این دستگاه جدید تولید انرژی برق از گاز طبیعی؛ سالانه در حدود ۳۰۰ گیگاوات ساعت برق تولید گردد که این ظرفیت تولیدی بالنوبه سهم بزرگی را در افزایش تأمین انرژی برق از منابع داخلی ایفا مینماید. قرار است خانواده ها و شرکت های صنعتی و تجارتی در ولایات بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل و سایر محلات ولايات شمالی افغانستان از انرژی برق دوامدار از طریق این دستگاه بهره مند شوند.

به همین ترتیب از طریق پروژه تولید انرژی برق گازی مزار شریف یک دستگاه مجهز تولید انرژی برق از گاز طبیعی با ظرفیت تولیدی ۵۸.۶ میگاوات تأسیس شود که البته این پروژه نیز از مخازن گاز شبرغان در پروسۀ تولید انرژی استفاده به عمل می آورد. از طریق این پروژه قراراست سالانه در حدود ۴.۴ گیگاوات ساعت برق را تولید گردد، که این رقم نزدیک به ۲۸ درصد میزان مجموعی برق تولیدی از منابع داخلی و ۶ درصد میزان مجموعی برق وارداتی به کشور در سال ۲۰۱۹ را احتوا میکند. این پروژه توسط شرکت دستگاه های انرژي افغان، که شاخۀ از غصنفر گروپ تطبیق گردد.  قرار است اهالی شهر های مزار شریف، کابل و جلال اباد از انرژِی برق این دستگاه مستفید گردند. اين پروژه به کمک بانک جهانی، اداره بين المللی مالی و اداره تضمين سرمايه گزاری چندين جانبه طوری طرح و ترتيب گرديده تا يک شراکت سکتور عامه و خصوصی قابل تکثير را پایه گذاری نموده و بتواند سرمايه گذاری های طويل المدت خصوصی را برای تقويت زیزبنا افغانستان بسيج کند.

هر دو پروژه در تسريع انکشاف بيشتر سکتور گاز کشور کمک خواهد کرد.

 در باره اداره تضمین سرمایه گذاری های چندین جانبه (MIGA)

ادارۀ تضمین سرمایه گذاری های چندین جانبه گروپ بانک در سال ۱۹۸۸ میلادی ایجاد گردید. هدف این نهاد تشویق سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در کشور های کمتر انکشاف یافته و دارای اوضاع شکننده سیاسی با فراهم سازی بیمه خطرات سیاسی و محافظت سرمایه گذاران خصوصی از طریق کاهش خطرات ناشی از نقض قرارداد توسط دولت ها، سلب مالکیت، محدودیت انتقال سرمایه، عدم برگشت ارز و وقوع جنگ و خشونت می باشد. برعلاوه این اداره امکانات دسترسی به قرضه را برای متشبثین خصوصی فراهم می سازد.

از بدو تأسیس اداره تضمین سرمایه گذاری های چندین جانبه تاکنون بیشتر از ۵۵ میلیارد دالر امریکایی در چارچوب تضمینات سرمایه گذاری و فراهم سازی شرایط مطلوب برای سرمایه گذاری های خصوصی در ۱۱۴ کشور های کمتر انکشاف یافته جهان هزینه گردیده است.

در باره اداره مالی بین المللی (IFC)

اداره مالی بین المللی بخش انکشاف سکتور خصوصی گروپ بانک جهانی میباشد که از جمله بزرگترین نهاد های انکشافی در بخش حمایت از سکتور خصوصی بویژه در مارکیت های جدید الظهور می باشد. این اداره در سطح جهان با ۲۰۰۰ تشبثات خصوصی کار میکند و با استفاده از سرمایه، تخصص و اعتبار خود فرصت ها و مارکیت ها را در پُر چالش ترین مناطق جهان ایجاد مینماید. در سال مالی ۲۰۱۸، بیشتر از ۲۳ میلیارد دالر را در معاملات دراز مدت مالی برای کشور های در حال انکشاف سرمایه گذاری نموده و با استفاده از نفوذ و توانمندی های بالقوه سکتور خصوصی در خاتمه دادن به فقر گسترده و تأمین شرایط مطلوب برای رفاه عامه تلاش می نماید. برای معلومات بيشتر، به اينجا مراجعه نماييد: www.ifc.org

در باره اداره انکشاف بین المللی ( IDA)

اداره انکشاف بین المللی، بخش فراهم کننده کمک های مالی گروپ بانک جهانی برای فقیر ترین کشور های جهان می باشد. این نهاد  به مثابۀ بزرگترین مرجع حمایت کننده بین المللی برای ۷۶ کشور فقیر جهان محسوب میشود که همواره کمک های جامعه جهانی را در بخش ارائه خدمات اولیه اجتماعی فراهم می سازد. فعالیت های این اداره توسط ۱۷۳ کشور های کمک کننده نظارت میشود و هدف آن کاهش میزان فقر از طریق فراهم سازی کمک های مالی بلاعوض و قرضه بی سود برای آنعده پروژه های انکشافی است که سبب تقویت رُشد اقتصادی، کاهش میزان نا برابری های اجتماعی و بهبود شرایط زندگی در جوامع فقیر و جنگ زده گردند.

در بارۀ دریچه حمایت سکتور خصوصی ادارۀ انکشاف بین المللی

از مجموع ۷۵ میلیارد دالر امريکايي، بزرگترين مساعدت مالي به اداره انکشاف بين المللی سال ۲۰۱۸، مبلغ ۲،۵ میلیارد دالر آن از طریق گروپ بانک جهانی برای حمایت از سرمایه گذاری های خصوصی در فقیر ترین کشور های جهان اختصاص یافته است. با تقویت نقش کلیدی سکتور خصوصی در راستای دستیابی به اهداف اداره انکشاف بین المللی و اهداف رُشد پایدار، این دریچه از سرمایه گذاری خصوصی بالقوه در هماهنگی نزدیک با اداره مالی بین المللی و اداره تضمین سرمایه گذاری های چندین جانبه پشتیبانی به عمل می آورد. این کمک متعارف و چندین جانبه سبب کاهش خطرات و موانع فرا راه سرمایه گذاری های خصوصی در مارکیت های نوظهور می شود. برای معلومات بیشتر، به اينجا مراجعه نمایید: ida.worldbank.org/psw.

تاریخ آخرین بروزرسانی: 11 اکتبر 2019


شماره مطلب مطبوعاتی: SAR/2019

ارتباط

در واشنگتن
ایلینا کارابان
(202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org
در داکا - بنگلدیش
شهزین چوهدری
(880)1730373798
schoudhury2@ifc.org
در واشنگتن با اداره سرمایه گذاری های چندین جانبه:
ومسی کرشنا کانچی
(202) 458-9771
vkanchi@worldbank.org
Api
Api