""

Việt Nam: Sáng tạo để tăng quyền và năng lực cho phụ nữ

18 Tháng 10 Năm 2013

Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 đã tôn vinh các sản phẩm sáng tạo do phụ nữ chế tạo và sản xuất, giúp họ và những phụ nữ khác thoát nghèo.